W ostatnich tygodniach obserwujemy nasilenie gorączki wokół sprawy zagospodarowania odpadów na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, przez Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów.

Na ostatniej sesji Rady Miasta radny Wojciech Matuszczak wyraził swoje zaniepokojenie pytając :
Mając na uwadze zbliżającą się w najbliższym czasie zmianę sposobu zagospodarowania odpadów w naszym mieście, poprzez  uruchomienie instalacji RZZO , co może mieć wpływ na opłaty dla mieszkańców oraz budżet miasta, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jakie były podstawy wyliczeń kwot przeznaczonych na zagospodarowanie odpadów w budżecie roku 2016 ? Dlaczego przepisano kwoty z roku 2015 skoro dobrze wiemy, że sposób zagospodarowania odpadów  diametralnie się zmienia? Proszę o  realne przedstawienie wyliczeń (w rozbiciu na poszczególne elementy), potwierdzających założoną w budżecie miasta kwotę, przeznaczoną na ten cel.
  2. Bardzo istotnym kosztem funkcjonowania instalacji RZZO będzie umowa dzierżawy majątku, należącego do MZO. Wyceny tego majątku dokonywano w roku 2012. Przez okres ostatnich 3 lat składowisko w dużym stopniu zostało wypełnione, przez co zmniejszyło swoją wartość.  Czy zostanie wykonana aktualizacja pozostałej pojemności składowiska i co za tym idzie jego wyceny , a w konsekwencji wartości płaconej MZO dzierżawy ? Pytanie jest szczególnie ważne, gdyż ten składnik kosztów wpłynie w konsekwencji na wysokość ceny za odbiór i zagospodarowanie śmieci obowiązującej dla mieszkańców w całym regionie.
  3. Kiedy i na jakich warunkach będą zatrudniani pracownicy, wymagani do uruchomienia zakładu?  Nowoczesna infrastruktura wybudowana za ponad 40 mln publicznych pieniędzy, wymaga przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń. Czy dotychczasowe zaniedbania w tym zakresie i brak zatrudnionych w RZZO przeszkolonych pracowników nie spowoduje opóźnień w uruchomieniu zakładu ?
  4. W odpowiedzi na moją poprzednią interpelację z dnia 28.10.2015r otrzymałem informację : „(…) w chwili obecnej usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych jest realizowana w ramach umowy WIR.ZP.272.045.2015 z 12 czerwca 2015 r., obowiązującej od 1 lipca 2015 r. do 31 marca 2016 r. (…) „ . Czy to oznacza że instalacja RZZO będzie przez pierwsze 3 miesiące stała nieużywana ? Co w takim razie ze wskaźnikiem rezultatu , w zakresie strumienia odpadów, który musimy spełnić w 2016 r? Czy niespełnienie wspomnianego wskaźnika może spowodować zwrot dotacji otrzymanej na budowę instalacji RZZO ? Czy pozostali udziałowcy RZZO mają świadomość obowiązku kierowania swojego strumienia odpadów do RZZO już od chwili uruchomienia instalacji. Dodam, że jest to głównym czynnikiem osiągnięcia wspomnianego wskaźnika rezultatu. Czy na chwilę obecną są zmiany w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami w zakresie przyporządkowania gmin do określonych instalacji.
  5. Proszę o informację co do dalszej rozbudowy RZZO o kolejne moduły służące do zagospodarowania odpadów poprzez produkcję pre-rdfu, a w dalszej kolejności paliwa RDF przekazywanego do cementowni. Proszę o podanie aspektów czasowych i finansowych realizacji tego zadania.