Potwierdziły się informacje telewizji ok24.tv i Ziemowit Borowczak, dotychczasowy zastępca prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego rozpoczyna pracę w Poznaniu. Został wybrany na stanowisko dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Poznania.

holdikom-1

Na stronie BIP czytamy: W wyniku przeprowadzonej rekrutacji na ww. stanowisko wybrano do zatrudnienia pana Ziemowita Borowczaka zamieszkałego w Poznaniu. Kandydat, w oczekiwanym, najwyższym stopniu spośród innych kandydatów spełnia wymogi określone dla tego stanowiska pracy”.

Czym zajmuje się Wydział Gospodarki Komunalnej? Prowadzi sprawy dotyczące infrastruktury Miasta w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,utrzymania czystości i porządku, utrzymania urządzeń sanitarnych, cmentarzy komunalnych, a także planowania rozwoju cmentarnictwa w mieście, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną (w tym grupowego zakupu energii elektrycznej), ciepło i paliwa gazowe, innych usług komunalnych oraz inwestycji lokalnych realizowanych przy udziale ludności. Do Wydziału należą także sprawy dotyczące koordynacji działań związanych z budową infrastruktury przez inwestorów zewnętrznych realizujących inwestycje komercyjne, a także współdziałania z osiedlami w realizacji zadań im powierzonych oraz współpracy w ramach porozumień międzygminnych i związków komunalnych, których Miasto Poznań jest członkiem.

Wakat na stanowisku zastępcy prezydenta w Ostrowie Wielkopolskim jest od 1 listopada br. po tym jak  po niespełna dwóch latach fotel ten opuścił Ziemowit Borowczak. Nieoficjalnie mówiło się, że Borowczaka do Poznania ściągnął Tomasz Lewandowski, obecny wiceprezydent Poznania. Oficjalny powód rezygnacji – powody osobiste i rodzinne.  Tomasz Lewandowski i Ziemowit Borowczak działają w nowym Stowarzyszeniu Inicjatywa Polska. Liderką Inicjatywy jest Barbara Nowacka, a w skład komitetu organizacyjnego wchodzą m.in. Ziemowit Borowczak oraz Tomasz Lewandowski.

Lewandowski był związany z ostrowską komunalką. Prezydent Beata Klimek ściągnęła go do Ostrowa, otrzymał najpierw posadę przewodniczącego Rady Nadzorczej „likwidowanego” Holdikomu, spółki sprawującej nadzór nad wszystkimi spółkami komunalnymi w mieście. Następnie był przewodniczącym Rady Nadzorczej innej spółki komunalnej PWiK Wodkan SA.

Na stanowisku przewodniczącego Rady Nadzorczej PWiK SA nastąpiła jednak zmiana. Przewodnicząca Rady Nadzorczej jest Joanna Stasińska, zastąpiła na tym stanowisku Tomasza Lewandowskiego, który złożył rezygnację. Na posiedzeniu  24.10.2016 r. powołano nowych członków Rady Nadzorczej WODKAN S.A.,

Piotr Michalak – członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Tenerowicz – członek Rady Nadzorczej
Michał Koczorowski – członek Rady Nadzorczej

i odwołano dwóch poprzednich: Katarzynę Galus i Danutę Błażejewską-Maciejewską.

2016-11-28 ok24.tv