Poseł Przemysław Krysztofiak otrzymał odpowiedź na zapytanie dotyczącej  informacji o rzekomej likwidacji Zakładu Karnego w Kaliszu. Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn.

W odpowiedzi na zapytanie nr 8013 Pana Przemysława Krysztofiaka Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczące likwidacji Zakładu Karnego w Kaliszu, uprzejmie informuję, co następuje:

Zakład Karny w Kaliszu, jest zakładem typu zamkniętego, dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy o pojemności 197 miejsc z oddziałem zewnętrznym o pojemności 80 miejsc usytuowanym przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Jednostka powstała w połowie XIX wieku, i na chwilę obecną, pomimo przeprowadzonych remontów, jest znacząco zdekapitalizowana i odbiega od współczesnych standardów technicznych i funkcjonalnych obowiązujących w polskim więziennictwie. Obiekt jednostki ujęty jest w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr KL-III-680-95/68.

Obecnie, wprowadzono do planu wydatków majątkowych na rok 2015 zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa budynku penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Kaliszu. Koszt modernizacji oszacowany został na ok. 9 800 000 zł., a czas trwania inwestycji, na co najmniej 3 lata. Dopełnione zostały formalności związane z pracami budowlanymi. Jednostka posiada pozwolenie na budowę nr 584/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.

Dotychczas w postępowaniu przetargowym ofertę złożyła jedna firma, jednak z powodu braków formalnych nie wybrano wykonawcy, a postępowanie unieważniono. Ponowna analiza inwestycji przeprowadzona przez Służbę Więzienną wykazała, że nie wszystkie roboty konieczne do wykonania zostały objęte dokumentacją, ponadto ich koszty mogą znacząco wzrosnąć z powodu zakresu prac m. innymi ingerujących w konstrukcję dachu, elewacji budynku, jak również konieczność przebudowy sieci cieplnej, wodnej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej wraz z rozdzielnią główną jednostki. Ponadto wszelkie prace przy obiekcie, zgodnie z wydanymi w sprawie pozwoleniami, mogą odbywać się pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co niesie za sobą ryzyko dalszego zwiększenia kosztów inwestycji.

W związku z powyższym w chwili obecnej trawa analiza zadania inwestycyjnego pod względem prawnym, ekonomicznym, organizacyjnym oraz społecznym, mając przy tym na uwadze ustawodawstwo wewnętrzne jak i również konieczność dostosowania standardów odbywania kary pozbawienia wolności do Europejskich Reguł Więziennych (Zalecenie nr R(87) 3 dla państw członkowskich Rady Europy przyjęte przez jej Komitet Ministrów dnia 12 lutego 1987 r.). W prowadzanej analizie mają w szczególności znaczenie te regulacje, które gwarantują osadzonym w poszczególnych jednostkach penitencjarnych jak i również w skali kraju, aby powierzchnia celi mieszkalnej przypadająca na skazanego wynosiła nie mniej niż 3 m 2 (docelowo 4 m 2), pomieszczenia mieszkalne odpowiadały warunkom zdrowotnym, higienicznym oraz klimatycznym w szczególności objętości kubicznej, oświetlenia, ogrzewania oraz wentylacji.

Z poważaniem
Wojciech Węgrzyn