SESJA11

TRANSMISJA NA ŻYWO >>> OGLĄDAJ TUTAJ <<<

XII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Uprzejmie zapraszam na XII  Sesję Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie  się    w    dniu    30 września      2015  roku    o  godz. 9.oo  w  sali  sesyjnej  Urzędu  Miejskiego,  Al. Powstańców  Wielkopolskich 14.

Porządek obrad
I      Otwarcie.
II     Przyjęcie porządku obrad.
III    Przyjęcie protokołu z  XI Sesji Rady Miejskiej.
IV    Sprawozdanie z działalności  Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
V    Interpelacje i wnioski radnych.
VI  Podjęcie uchwał  w sprawie:
1)  nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
2)  nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
3)  przyznania Medalu Republiki Ostrowskiej,
4)  przyznania Medalu Republiki Ostrowskiej,
5)  przyznania Medalu Republiki Ostrowskiej,
6)  przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
7)  przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
8)  przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
9)  przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
10)  przyznaniaMedalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
11) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz do Sądu Okręgowego w Kaliszu,
12)  zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
13)  zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
14)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku,
15)  zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości w 2016 roku,
16)  wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad poboru i terminów płatności w 2016 roku,
17) określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski,
18) określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
19) udzielenia z budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dotacji  na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
20) zmiany uchwały nr XLIV/565/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady wynagradzania za pracę, zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,
21) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położo nej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Pruślińskiej,
22) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek 13/2, 14/2, 14/7 z obrębu 0105,
23) opłaty targowej,
24) zmiany uchwały Nr XIX/240/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28.02.2008 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej w mieście Ostrowie Wielkopolskim, jej poboru oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za pobór tej opłaty,
25) wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.
VII   Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
VIII  Wolne wnioski i informacje.
IX     Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Lisiecki