Na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Jarosława Lisieckiego trafił wniosek o wygaszenie mandatów dwóch radnych:  Magdaleny Waliszewskiej – Przyjazny Ostrów oraz Marka Śliwińskiego – Klub Radnych Niezależnych. Pismo podobnej treści zostało skierowane do Wojewody Wielkopolskiego.

Sliwinski_M Waliszewska_m

 

 

 
Pismo złożyła Alicja Płóciennik, ale – jak podkreśla – jako osoba prywatna. Radni zasiadali lub zasiadają w zarządach sportowych stowarzyszeń, które czerpią korzyści i prowadzą działalność gospodarczą na majątku miejskim. Radni mają 3 miesiące od dnia wyboru na dokonanie ewentualnych zmian lub rezygnację z mandatu.

d1833f88-ebe1-4eea-9d21-e760385c9906_9780-2

Podstawą są przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:

Art. 24f. 1. Radni nie mogą̨ prowadzić́ działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać́ taką działalnością̨ lub być́ przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

Art. 24f.1a. Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność́ gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej wciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawę̨ do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 383 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6.

W tym przypadku działalnością gospodarczą prowadzona na mieniu komunalnym jest wynajmowanie lub korzystanie z sal sportowych, których właścicielem jest miasto (także poprzez szkoły), zawieszanie banerów, sprzedaż biletów itp.

W art. 383 § 2-6 Kodeksu wyborczego określona została procedura wygaszania mandatu radnego. Przepisy te wymieniają dwa podmioty zobowiązane do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego:

  1. organ uchwałodawczy danej jednostki samorządu terytorialnego (tj. rada gminy, rada powiatu albo sejmik województwa) – który stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego w drodze uchwały;
  2. komisarz wyborczy – który stwierdza wygaśnięcie mandatu w drodze postanowienia.

Jednocześnie wskazać należy, że wygaśnięcie mandatu radnego z przyczyn określonych w art. 383 § 1 Kodeksu wyborczego następuje z mocy prawa, wskutek zdarzeń opisanych w ustawie, a uchwała organu uchwałodawczego danej jednostki samorządu terytorialnego, czy też postanowienie komisarza wyborczego mają wyłącznie charakter deklaratoryjny (tak m.in.: uchwała naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 2000 r., sygn. OPS 13/00, jak również: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2008 r., sygn. II OSK 334/08). Charakter deklaratoryjny aktów komisarza wyborczego i organów uchwałodawczych JST sugeruje również użyte przez ustawodawcę w art. 383 § 1 Kodeksu wyborczego sformułowanie, iż „wygaśnięcie mandatu radnego następuje” w wyniku spełnienia się określonych w tym przepisie zdarzeń. Wątpliwości w tym zakresie (więcej na ich temat w artykule pt. „Konsekwencje trudności związanych z określeniem momentu wygaśnięcia mandatu radnego w świetle regulacji Kodeksu wyborczego”) związane są z brzmieniem art. 384 § 3 Kodeksu wyborczego, który stanowi, że wygaśnięcie mandatu radnego następuje z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę na uchwałę rady gminy (rady powiatu, sejmiku województwa) bądź postanowienie komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu radnego z ww. przyczyn.

2016-11-24 ok24.tv