W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2015 roku do prokuratur okręgu ostrowskiego wpłynęło 6549 spraw, podczas gdy w ubiegłym roku, w tym samym okresie, wpłynęło 6550 spraw.

Zwiększenie ilości spraw nastąpiło w Prokuraturach Rejonowych w Jarocinie z 582 do 628 oraz Krotoszynie z 647 do 649, a także w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie z 46 do 101 spraw. W pozostałych prokuraturach rejonowych doszło do zmniejszenia ilości wpływających spraw: w Pleszewie z 576 do 506, w Kaliszu z 2107 do 2054, w Ostrzeszowie z 524 do 475, w Kępnie z 535 do 523 oraz w Ostrowie z 1620 do 1613 spraw.

Zwiększyła się ilość spraw ,,załatwionych” w postępowaniach karnych z 6370 w I półroczu ubiegłego roku do 6486 w bieżącym roku. Wśród załatwionych w minionych sześciu miesiącach spraw 2413 przesłano do sądów wraz z aktami oskarżenia, którymi objęto 2857 osób. W podobnym okresie w 2014 roku 2534 aktami oskarżenia objęto 2849 osób. Obecnie w 1505 aktach oskarżenia zawarto złożone w trybie art. 335 kodeksu postępowania karnego wnioski o dobrowolne poddanie się karze. Wnioskiem o warunkowe umorzenie kierowanym do sądu zakończono natomiast 198 postępowań przygotowawczych wobec 227 osób.

Umorzenie postępowań przygotowawczych, a więc dochodzeń i śledztw, nastąpiło w 1719 sprawach. Najwięcej z nich – 955 umorzono wobec stwierdzenia, po przeprowadzeniu postępowania, iż czynu nie popełniono, bądź, że w rozważanym zdarzeniu brak było znamion przestępstwa. Mniej – 395 zostało umorzonych z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa. W 1437 przypadkach zostało wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego.

W trakcie prowadzonych postępowań prokuratorzy skierowali do sądów wnioski o zastosowanie wobec 47 podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sądy uwzględniły 39 wniosków i wobec powyższej ilości podejrzanych zastosowały tymczasowe aresztowanie. Nie uwzględnione zostały zatem 8 wniosków. W 2014 roku skierowano w I półroczu 46 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, z których 43 zostało uwzględnionych.
Stosowane były także inne środki zapobiegawcze: poręczenia majątkowe (wobec 45 podejrzanych), dozór policji (wobec 152 podejrzanych), zakaz opuszczania kraju (wobec 25 podejrzanych), nakaz opuszczania lokalu (wobec 15 podejrzanych). W trakcie prowadzonych postępowań doszło do zabezpieczenia na poczet kar majątkowych oraz naprawienia szkody mienia o wartości 3.162 780 zł.

W I półroczu 2015 Roku sądy osądziły 3222 osoby, przeciwko którym akty oskarżenia skierowali prokuratorzy okręgu ostrowskiego. Zdecydowana większość z nich 2889 zostało skazanych, a uniewinnione zostały jedynie 33 osoby. W ramach działalności pozakarnej prokuratury okręgu ostrowskiego w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku załatwiły 1003 sprawy, o 41 mniej niż w I półroczu 2014 roku.