652 pisało w Ostrowie Wielkopolskim egzamin gimnazjalny, obowiązkowy dla uczniów klas III gimnazjów. Egzamin obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin gimnazjalny ma formę pisemną i jest powszechny, obowiązkowy i zewnętrzny- zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
136255_1272465645_270a_p

Średni wynik  ostrowskich gimnazjów  kształtuje się na poziomie średniej wojewódzkiej i średniej krajowej.
Analizując wyniki egzaminu gimnazjalnego na szczególną uwagę zasługuje wynik z matematyki oraz języka angielskiego, które są wyższe od średniej krajowej, a także średniej okręgu, województwa, powiatu. Należy przypomnieć, iż od Ostrów Wielkopolski inwestuje w przedmioty ścisłe wprowadzając projekty: „Polubić matematykę”, „Matematyka jest wszędzie” dedykowane dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a także projekt „ Matematyki odsłon kilka”- dla uczniów uzdolnionych matematycznie. Ta inwestycja w młode pokolenie przyniosła efekt. Te zajęcia – w różnych wersjach i odsłonach – są realizowane  ostrowskich szkołach od 2008 roku.

W dniu zakończenia roku szkolnego 26 czerwca br. każdy uczeń klasy  III otrzyma zaświadczenie o wynikach egzaminu. Na zaświadczeniu podane będą – wyrażone w procentach –  wyniki z:

części humanistycznej oddzielnie z zakresu:

– historii i wiedzy o społeczeństwie

-języka polskiego
części matematyczno-przyrodniczej z zakresu:

– matematyki

– przedmiotów przyrodniczych ( biologia, chemia, fizyka, geografia)
języka obcego nowożytnego

2015-06-24 ok24.tv