RETRANSMISJA – VII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego – cz.4

VI   Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2014 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej, ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski za rok    2014.

VII  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2014 rok. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomaniidla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2014 rok.

VIII Sprawozdanie z  realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014.