Dobiega końca VII kadencja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego przebiegająca w latach 2014-2018. Przypominamy najważniejsze wydarzenia mijającej kadencji, przedstawiamy statystyczne podsumowanie prac rady. 

Rok 2014. Uroczyste ślubowanie nowowybranych radnych

7 kadencja ostrowskiego samorządu rozpoczęła się w dość specyficznych realiach politycznych miasta. W wyniku wyborów w 2014 roku Prezydentem Ostrowa Wielkopolskiego została Beata Klimek, pokonując w drugiej turze urzędującego prezydenta, Jarosława Urbaniaka. Od początku jednak było wiadome, że nowa prezydent miasta będzie miała twardy orzech do zgryzienia z Radą Miejską, w której aż 15 z 23 mandatów zdobyli opozycyjni wobec Beaty Klimek radni Platformy Obywatelskiej.

Jak się później okazało, wahadło władzy uchwałodawczej miało się w trakcie kadencji kilkakrotnie zmieniać.

Przetasowania w radzie

Rok 2017. Marian Herwich nowym Przewodniczącym Rady Miejskiej

Już miesiąc po wyborach opozycja straciła jeden mandat. Wybrany radnym Przemysław Krysztofiak został – na kilka miesięcy – posłem i zrzekł się mandatu radnego,  który objęła w wyniku wyborów uzupełniających Elżbieta Grocholska. Radna startowała wprawdzie z komitetu Mariana Herwicha, ale szybko przeszła na stronę obozu prezydenckiego, a tym samym siły opozycji stopniały do 14 mandatów.

Opozycyjny Klub Radnych Platformy Obywatelskiej nadal miał jednak większość  w radzie – czyli 14 mandatów,  co zresztą skwapliwie wykorzystywał w głosowaniach.

Tak było do czerwca 2016 roku, kiedy to doszło do pierwszego dużego podziału w ramach dotychczasowej opozycji. Na skutek narastających od jakiegoś czasu rozbieżności w głosowaniach, których katalizatorem okazało się głosowanie nad absolutorium dla prezydenta miasta, z klubu wykluczono radnych: Jarosława Lisieckiego, Lecha Topolana, Marka Śliwińskiego, do których dołączyli: Zygmunt Malik i Michał Szmaj.

To zasadniczo zmieniło układ sił w radzie, w której przez około rok większość miał obóz prezydencki. Beata Klimek wykorzystała te zmiany między innymi do wymienienia praktycznie wszystkich przewodniczących komisji Rady Miejskiej.

W połowie roku 2017 doszło do kolejnych przetasowań. Na skutek zasadniczej różnicy zdań wobec postawy miasta przy wyborze formy budowy hali widowiskowo-sportowej i basenu, w połowie roku radny Alojzy Motylewski przestał wspierać prezydent Klimek, a w sierpniu do szeregów opozycji dołączyli radni: Wojciech Matuszczak i Marian Herwich, dotychczas działający jako radni niezależni. Tym samym, siły opozycji wzrosły do 12 „szabel” – czyli opozycja znowu miała większość w radzie.  Stosunek sił wynosił od tej pory 12:10, bo w tym samym okresie, na skutek prokuratorskich zarzutów, z mandatu zrezygnowała radna Waliszewska. Pierwszym efektem kolejnej zasadniczej zmiany układu sił w radzie było przywrócenie na stanowiska szefów komisji radnych opozycji oraz zmiana kierownictwa rady. Nowym przewodniczącym został Marian Herwich, a jego zastępcami byli radni: Wojciech Matuszczak i Alojzy Motylewski.

Taki stan przetrwał już do końca kadencji.

RADA MIEJSKA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO 7 KADENCJI W LICZBACH

 • 600 – tyle interpelacji złożyli radni
 • 616 – liczba uchwał przyjętych przez Radę Miejską
 • 400 – liczba posiedzeń komisji w trakcie kadencji
 • 200 – liczba wniosków złożonych przez radnych
 • 57 – liczba kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej
 • 52 – tyle sesji roboczych przeprowadzono w trakcie całej kadencji
 • 33 – tylu nowym ulicom nadano nazwy, do tego nazwano 3 ronda i 1 skwer
 • 12 – tyle przyznano Medali Za Zasługi Dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
 • 8 – tyle przyznano Medali Republiki Ostrowskiej
 • 3 – liczba przyznanych tytułów Honorowego Obywatela Ostrowa Wielkopolskiego
 • 1 – tyle apeli przyjęła Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego

Statystyczne podsumowania

 

Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego 7. kadencji odbyła 52 sesje robocze oraz 4 sesje uroczyste. Z okazji Święta Miasta odbyły się trzy uroczyste sesje. Zorganizowana została uroczysta sesja z okazji 25-lecia samorządności. Sesję uroczystą uświetnił również specjalny wykład.

Podczas roboczych posiedzeń sesji Rada podjęła 616 uchwał oraz 1 apel.  Podczas ostatniej planowej sesji rada podejmie jeszcze 10 uchwał. Apel dotyczył odstąpienia od zamiaru likwidacji Biura Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny  Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Partyzanckiej.

Najwięcej uchwał podjęto w sprawie budżetu, bo aż 98. Uchwały dotyczyły: uhonorowań, przyznania medali, obchodów, symboli miejskich (28 uchwał),  wyborów do samorządu terytorialnego, w radzie miejskiej, radach osiedli, na ławników (53 uchwały), udziałów, dotacji, pomocy finansowej, pożyczek – (39 uchwał), programów gminnych, społeczno-gospodarczych, planów wieloletnich  – 42 uchwały,  sprawozdawczych (13 uchwał), podatkowych (40 uchwał), planów zagospodarowania przestrzennego (33 uchwały), nazewnictwa ulic i rond (37 uchwał), oświatowych, świadczeń społecznych – 39 uchwał,  gospodarki odpadami (9 uchwał), opłat, cen (27 uchwał), porozumień z innymi samorządami i jednostkami (25 uchwał), spraw statutowych, regulaminowych (26 uchwał), zarządu dróg (3 uchwały), skarg obywateli (16 uchwał), współpracy z organizacjami pozarządowymi – 9 uchwał, spraw porządkowych (4 uchwały),  gruntowych (4 uchwały), najmu lokali (9 uchwał), upoważnień (1 uchwała), rewitalizacji (5 uchwał), kategorii dróg (20 uchwał), petycji (2 uchwały), udziału w stowarzyszeniach i związkach (4 uchwały) oraz w innych sprawach (30 uchwał).

W okresie VII kadencji rada nadała 3 tytuły Honorowego Obywatelstwa Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, przyznała 8 Medali Republiki Ostrowskiej, 12 Medali Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

W okresie sprawozdawczym rada nadała nazwy 33 ulicom, 3 rondom i 1 skwerowi.

W VII kadencji intensywnie pracowały również organy kontrolne rady.  Odbyło się 400 posiedzeń komisji Rady Miejskiej, a Komisja Rewizyjna przeprowadziła 57 kontroli. Komisja Budżetu i Finansów odbyła 49 posiedzeń, frekwencja radnych wyniosła 86,00 %. Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami spotykała się 49 razy, a frekwencja radnych wyniosła 88,19 %. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu odbyła 43 posiedzenia, frekwencja radnych wyniosła 90,20 %.

Statystyki pozostałych komisji przedstawiają się następująco: Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska odbyła 43 posiedzenia, frekwencja  radnych wyniosła 90,00%, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbyła 43 posiedzenia – frekwencja 95,00 %, Komisja Rewizyjna odbyła 111 posiedzeń – frekwencja 97,80 %, Komisja doraźna ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych 25 posiedzeń  – frekwencja 91,23 %, doraźna Komisja Statutowa odbyła 37 posiedzeń – frekwencja 98,00 %.

W okresie VII kadencji radni opuścili 25 razy sesje Rady Miejskiej, co stanowi 2,09 %.

Radni na sesjach oraz w okresie międzysesyjnym złożyli 648 interpelacji i 200 wniosków. Najbardziej aktywni byli radni opozycji: Jakub Paduch, Milena Kowalska i Andrzej Kornaszewski. Nie prowadzono w tym zakresie indywidualnych statystyk, ale przykładowo radny Paduch doliczył się około 150 swoich interpelacji i wniosków, składanych na sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej i jego zastępcy w okresie VII kadencji uczestniczyli w różnego rodzaju spotkaniach, uroczystościach, koncertach. Przyjęli mieszkańców w sprawach: mieszkaniowych, remontowych, społecznych, zatrudnienia, gruntowych, finansowych, zwolnień podatkowych, zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, kulturalnych, sportowych, osiedlowych, oświatowych, inwestycyjnych, kombatanckich, służby zdrowia, wykupu mieszkań komunalnych, remontu ulic i chodników, wodno-kanalizacyjnych, komunikacji miejskiej, wspólnot mieszkaniowych, gospodarki odpadami, przystanków autobusowych dla prywatnych przewoźników, osób niepełnosprawnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej spotkał się 6 razy z przewodniczącymi rad osiedli, wydał cztery Obiady Ostrowskich Stanów, zapraszając gości z różnych środowisk społeczności miejskiej.

Radni odbyli podróże służbowe, między innymi do Kalisza na uroczystą sesję Rady Kalisza, do Poznania: na spotkanie noworoczne zorganizowane przez Marszałka Sejmiku i Wojewodę Wielkopolskiego, w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, na pogrzeb Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, do Poznania na zjazd przewodniczących rad gmin i powiatów, do Łęczycy na obchody rocznicowe Bitwy nad Bzurą.

Ponadto Przewodniczący Rady Miejskiej odbył 3 podróże służbowe zagraniczne: do miast partnerskich Nordhausen i Delitzsch oraz do Strasburga.

Radni odbyli też szkolenia w ramach seminarium szkoleniowego dla członków Gminnej Komisji Alkoholowej, uczestniczyli w szkoleniach w Uniejowie, Polanicy Zdrój i w Ostrowie Wielkopolskim.

11 listopada odbędzie się ostatnia w tej kadencji uroczysta sesja z okazji Święta Miasta i Narodowego Święta Niepodległości, podczas której zostanie nadany tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz wręczony zostanie tytuł Medal Republiki Ostrowskiej.

Jarosław Wardawy CZYTAJ WIĘCEJ W PAPIEROWYM WYDANIU GAZETY OSTROWSKIEJ 

Z oficjalnej strony Urzędu Miejskiego

Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej miasta. Utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami. Obowiązkiem radnego jest pełny i czynny udział w obradach sesji i pracach komisji do których został wybrany lub desygnowany.

2018-11-03 ok24.tv za gazetaostrowska.pl