17 000 złotych przyznała Prezydent Beata Klimek Fundacji Przyjazny Ostrów Beaty Klimek w styczniu i lutym 2016 roku. O prawny i etyczny aspekt tego posunięcia pytał na Sesji Rady Miejskiej radny Jakub Paduch.

– Pomijając aspekt etyczny, że nie było w naszym mieście sytuacji, żeby prezydent miasta przekazywała fundacji swojego imienia pieniądze podatników w łącznej wysokości przewyższającej roczne wynagrodzenie netto wielu ostrowian poproszę więc o odpowiedź na pytania:

1. Kto wydał dyspozycje zawarcia i zaakceptował zawarte umowy?

2. Kto ze strony miasta i ze strony fundacji podpisał zawarte umowy?

3. Na co (szczegółowo) zostanie przekazana wskazana wyżej kwota i kto (konkretnie) skorzysta z wydarzeń organizowanych w jej ramach. Proszę o doręczanie na bieżąco wszelkich dowodów księgowych, otrzymanych przez miasto od Fundacji Beaty Klimek.

4. Czy nie budzi wątpliwości, zarówno na gruncie prawa publicznego, jak i prywatnego, zawieranie takich umów? Proszę o przedstawienie opinii prawnej w tym zakresie.

Paduch

Radny Jakub Paduch podkreślił, że wykaz dofinansowania obejmuje tylko konkurs na 2016 rok. – Chodzi o umowy z dnia 22 stycznia oraz 24 lutego 2016 roku na łączną kwotę 17 000 złotych zawarte przez Prezydent Beatę Klimek z Fundacją Przyjazny Ostrów Beaty Klimek. Na dokumentach zatwierdzających przyznane kwoty dla fundacji i stowarzyszeń jest pieczątka i podpis Prezydent Beaty Klimek.

Jak można wyczytać na stronie internetowej fundacji nadal widnieje informacja: „Fundacja pod nazwą „Fundacja Beaty Klimek PRZYJAZNY OSTRÓW” zwana dalej Fundacją działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. Fundacja została ustanowiona przez Beatę Klimek zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jana Królaka – w kancelarii notarialnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kaliska 23 w dniu 21.06.2012 roku.

BKz UM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie Beata Klimek nie zasiada w organach statutowych Fundacji –  zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej. Prezydent nie była obecna na dziesiejszej sesji. Odpowiedź radny otrzyma w ciągu 3 tygodni na pismie.

2016-03-30 ok24.tv