Tag "sąd"

Nie będzie rozpraw – na razie do końca marca

Do końca marca większość sądów powszechnych odwołuje rozprawy jawne, a także ogranicza możliwość przebywania osób postronnych w ich siedzibach. O podjęcie działań w celu zapewnienia pracownikom sądów bezpieczeństwa apelowało Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”. Na podstawie: • art. 54 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 365), • ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych