Sąd Okręgowy w Kaliszu, uwzględniając zażalenie prokuratora, uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał do merytorycznego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Kaliszu sprawę przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu – Wójtowi Gminy Żelazków, oskarżonemu o popełnienie przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych podczas ceremonii zawarcia związku małżeńskiego.

OBRAZ_PROKURATURA_1W czerwcu bieżącego roku prokurator oskarżył funkcjonariusza publicznego, pełniącego jednocześnie funkcję kierownika urzędu stanu cywilnego, o to, że w listopadzie 2015 r. w Żelazkowie, prowadził wymagane prawem czynności związane z odebraniem od nupturientów (osób wstępujących w związek małżeński) oświadczenia o zawarciu małżeństwa, znajdując się w stanie nietrzeźwości (w stężeniu nie niższym niż 2,4 promila alkoholu we krwi). Oskarżyciel dopatrzył się działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego uznając, iż zachowanie oskarżonego uchybiało godności sprawowanego urzędu oraz naruszało prawo do uroczystego zawarcia związku małżeńskiego. Zachowanie zakwalifikowano jako przestępstwo opisane w treści przepisu art. 231 § 1 kk, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.

Sąd Rejonowy w Kaliszu podjął decyzję o umorzeniu postępowania, nie dopatrzył się bowiem znamion czynu zabronionego we wspomnianej sytuacji. Orzeczenie takie zakwestionował prokurator składając zażalenie. W efekcie podzielenia przez sąd odwoławczy argumentów Prokuratora Rejonowego w Kaliszu przeciwko rozstrzygnięciu Sądu I instancji proces rozpocznie się ponownie.

2016-12-08 ok24.tv