Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim umorzyła śledztwo w sprawie zgonu w dniu 27 lipca 2016 ,  mieszkanki Ostrowa na podstawie art. 17§1 pkt 11 k.p.k. to jest wobec stwierdzenia, braku możliwości kontynuowania postępowania przeciwko konkretnej osobie. Chodzi o zdarzenie z okolic ulicy Klasztornej w Ostrowie.

            W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, prokurator dokonał obszernej weryfikacji stanu faktycznego i ustalił, że w godzinach wieczornych w dniu 26 czerwca 2016 r. poprzedzającym zgon, doszło pomiędzy pokrzywdzoną, a inną pozostającą z nią w relacjach towarzyskich ustaloną osobą do kłótni. W czasie jej przebiegu kobieta została kilkukrotnie uderzona, w tym jak wykazano wywierany był także ucisk na jej szyję. Po zdarzeniu kobieta udała się do swojego miejsca zamieszkania.

Przeprowadzona analiza połączeń telefonicznych wykazała, że do godzin południowych następnego dnia wykonywała szereg połączeń, co w korelacji z przeprowadzonymi przesłuchaniami odbiorców w/w rozmów pozwoliło na jednoznaczne wykluczenie, by do jej zgonu doszło przed południem w dniu 27 czerwca 2016. Zwłoki pokrzywdzonej ujawnione zostały przez wracającego tego dnia z pracy członka rodziny w późnych godzinach południowych.

Przeprowadzona na zlecenie prokuratora sekcja zwłok przez biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wykazała, że bezpośrednią przyczyną nagłego, gwałtownego zgonu stały się następstwa ucisku na szyję w mechanizmie zagardlenia.

Dalsze prowadzone pod nadzorem prokuratora niezwłocznie czynności dowodowe, (w tym przesłuchania świadków) pozwoliły jednoznacznie na ustalenie, że biorąca udział w kłótni w dniu poprzedzającym zgon osoba w godzinach pomiędzy 6.00 –18.00 w dniu zdarzenia przebywała w pracy w innej miejscowości i nie opuszczała stanowiska pracy przez cały okres jej świadczenia pozostając w obecności innych pracowników. W okresie trwania postępowania w/w zmarł.

W ramach przeprowadzonego postępowania uzyskano szereg specjalistycznych opinii biegłych, w tym z zakresu telefonii komórkowej, komputerów, badań śladów biologicznych, a także trzykrotnie opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jak ustalił w oparciu o powyższe kategoryczne opinie biegłych prokurator, uzyskane w toku skomplikowanego postępowania do zgonu pokrzywdzonej doszło w następstwie nieodwracalnych zmian powstałych w wyniku ucisku na szyję, skutkujących zgonem po upływie kilkunastu godzin.

Mając na względzie, iż zgromadzony materiał dowodowy w postaci ostatecznych opinii biegłych wpłynął na końcowym etapie śledztwa i wobec przeszkód natury faktycznej, stwierdzono brak możliwości kontynuowania postępowania przeciwko konkretnej osobie. Oboje uczestnicy kłótni z dnia poprzedzającego zgon pokrzywdzonej w chwili wydawania decyzji nie żyli.

Podkreślić należy, ze przez cały czas trwania postępowania prowadzone było ono „w sprawie” i nikomu na żadnym etapie jego trwania nie zostały przedstawione zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Jednocześnie mając na względzie brzmienie konstytucyjnej zasady domniemania niewinności stwierdzić należy, że w toku postępowania nie dokonywano karnoprawnych ustaleń i przesądzania sprawstwa konkretnej osoby.

2017-11-22 ok24.tv