Mieszkańcy bloku przy ul. Staroprzygodzkiej 100 nie będą musieli płacić dodatkowo od 80 do 120 złotych za wodę. Wcześniej Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej obciążył ich takimi rachunkami, gdyż okazało się, że główny wodomierz znajdujący się w tym budynku wskazał, że lokatorzy pobrali znacznie więcej wody niż wskazał zsumowany pobór wody ze wszystkich liczników znajdujących się w mieszkaniach tego bloku. Lokatorzy nie mogli zrozumieć skąd wzięła się nagle taka różnica?

Pisaliśmy o na ten temat szeroko na łamach naszego portalu internetowego i w wydaniu ,,Naszego Rynku”. Mieszkańcy złożyli pismo na ręce prezesa MZGM-u z prośbą o natychmiastowe wyjaśnienie, skąd nagle wzięły się tak duże różnice między wskazaniami ich liczników, a licznika głównego znajdującego w w tym budynku. Po pismem podpisali się wszyscy lokatorzy. Początkowo MZGM tłumaczył, że odchylenia wskazań wodomierzy w granicach 10 proc. są uznawane za zjawisko zupełnie normalne i mieszczące się w normie. Ponieważ lokatorzy domagali się rzetelnych wyjaśnień, to w spółce w końcu uznano, że należy temat ten potraktować poważnie, a nie zbywać ludzi i liczyć, że zapłacą bez szemrania.

Spółka podjęła działania i nagle okazało się, że mieszkańcy nie będą dopłacać za wodę, gdyż jak poinformował MZGM: ,,na podstawie przeprowadzonej wewnętrznej kontroli stwierdzono występowanie dużych wartości uchybów w poszczególnych miesiącach, których brak jest możliwości wytłumaczenia pod względem technicznym”.

A oto treść całego pisma jakie spółka przesłała do lokatorów:

Szanowni Państwo
Nawiązując do wcześniej prowadzonej korespondencji w sprawie rozliczenia mediów za rok 2013 r., Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim uprzejmie informuję, że zgodnie z treścią pisma nr DEL/1115/1538/912/2015 z dnia 10.04.2015 r. wystąpiliśmy do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODKAN” S.A. o sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania wodomierza głównego. Na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy stwierdzono, że licznik do wody posiada ważne dowody prawnej kontroli metrologicznej oraz spełnia wymagania metrologiczne ustalone w obowiązujących przepisach – świadectwo ekspertyzy nr 78/15 z dnia 07.05.2015r. wydane przez Obwodowy Urząd Miar w Kaliszu.
Jednakże na podstawie przeprowadzonej wewnętrznej kontroli stwierdzono występowanie dużych wartości uchybów w poszczególnych miesiącach, których brak jest możliwości wytłumaczenia pod względem technicznym.

Mając powyższe na względzie oraz wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom MZGM sp. z o.o. anuluje uprzednio zawieszone na czas wyjaśnienia sprawy niedopłaty z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wraz z odsetkami. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nadpłat zostaną one zaliczone na poczet bieżących opłat czynszowych.

Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że przedstawiony powyżej sposób rozwiązania sprawy jest dla Państwa satysfakcjonujący i liczymy na dalszą współpracę.

Prezes Zarządu
Ryszard Wiśniewski