Przewidziane w ustawie o dochodach JST subwencje, które będą wypłacane JST z budżetu państwa, będą niewystarczające by w pełni skompensować spodziewany spadek dochodów podatkowych. Wpłynie to negatywnie na zdolność do obsługi zadłużenia i spowoduje, że SCP przyznane gminom przed wprowadzeniem reformy nie będą adekwatnie oddawać obecnej zdolności do obsługi zadłużenia poszczególnych gmin.- czytamy w raporcie agencji Fitch. Dla Ostrowa Wielkopolskiego, Bydgoszczy, Katowic, Szczecina, – obniżenie oceny wiarygodności z „a-” do „bbb+”

Polityka zadłużania miasta przez Beatę Klimek przynosi swoje konsekwencje – mówi radny Koalicji Obywatelskiej Jakub Paduch. Już dziś obsługa długu na 2022 r. kosztuje mieszkańców Ostrowa ponad 7 milionów złotych. Strach się bać, jaka kwota zostanie zaplanowana na ten cel w przyszłym roku, bo trzeba pamiętać, że tego typu ratingi nie pozostają bez wpływu na tę pozycję w budżecie.

Ocena skutków reformy podatkowej „Polski Ład” na Zdolność Obsługi Zadłużenia ocenianych gmin, biorąc pod uwagę wszystkie podjęte oraz planowane w krótkim i średnim okresie działania zaradcze podejmowane przez oceniane gminy w celu przeciwdziałania skutkom reformy, skutkują następującymi obniżkami ratingu.
Rating lub inaczej ocena wiarygodności kredytowej to niezależna i subiektywna opinia wyspecjalizowanej instytucji (agencji ratingowej) dotycząca:
ogólnej zdolności emitenta (np. państwa lub jednostki samorządu terytorialnego) do regulowania zobowiązań finansowych lub
emisji konkretnego instrumentu dłużnego emitenta.
Rating jest względną miarą ryzyka wystąpienia niewypłacalności emitenta w dłuższym okresie czasu oraz jakości emitowanych przez niego dłużnych papierów wartościowych. Relatywność ratingu polega na tym, iż określa on ryzyko niewypłacalności w odniesieniu do innych emitentów lub walorów (standaryzacja ryzyka związana z zastosowaniem jednej skali dla wszystkich emitentów i emisji).
Co oznacza spadek ratingu – z grubsza rzecz ująwszy obniżenie oceny wiarygodności, stwierdzenie że pożyczanie pieniędzy takiemu podmiotowi wiąże się z większym ryzykiem. Co za tym idzie rośnie koszt pożyczek.