O spółkę Holdikom – dziś CRK (zwana potocznie CyRKiem), rosnące w niej zatrudnienie, sposoby na takie zatrudnianie prezesów i konstruowani im umów, by mogli pobierać nagrody roczne, pytał na ostatniej sesji radny Andrzej Kornaszewski. Radny dopytywał, czy prezes MZO otrzymał ekwiwalent w wysokości 40 tysięcy złotych  za niewykorzystany urlop a inny prezes pobiera i pensję  i emeryturę i czy spółka wypłaciła mu odprawę emerytalną? W sytuacji gdy inni pracownicy są przymuszani do wykorzystywania zaległych urlopów. Radny dopytywał czy w przypadku braku dobrowolnego zwrotu ewentualnie niesłusznie pobranych świadczeń pieniężnych przez poszczególnych członków zarządów spółek komunalnych wystąpi Pani Prezydent do sądu o orzeczenie zwrotu pobranych świadczeń pieniężnych?

Jednym z głównych punktów ostatniej kampanii wyborczej Pani Prezydent stanowiły sprawy związane z likwidacją spółki HOLDIKOM oraz ograniczenie nieprzyzwoicie wysokich nagród dla zarządów spółek w sektorze komunalnym. Po upływie czterech lat bieżącej kadencji samorządu możemy zweryfikować sztandarowe hasła wyborcze Pani Prezydent, w jaki sposób zostały wdrożone do realizacji i egzekwowane. Spółka HOLDIKOM nazywana Bizancjum oraz pożeraczem zysków spółek komunalnych poprzez pobieranie wysokich dywidend zmieniła wyłącznie nazwę, trzykrotnie zmieniały się osoby zarządzające Spółką, które każdorazowo zmieniały strategię rozwoju sektora komunalnego.

Zadna z ogłoszonych strategii nie została zrealizowana, pomimo wydatkowania publicznych środków finansowych na ich opracowanie i wdrożenie, a kolejni Prezesi odchodzili w niejasnych do dzisiaj okolicznościach. W przypadku zasad wynagradzania zarządów spółek komunalnych i przyznawania im dodatkowych wynagrodzeń występują duże wątpliwości prawne. W dniu 9.09.2016r. weszła w życie ustawa z dnia 9.06.2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Jedną z niezałatwionych w niej kwestii była dopuszczalność przyznania nagrody rocznej członkom zarządu za 2016 rok. Zgodnie z nowo obowiązującą ustawą z 9.06.2016r. członkom zarządów może być przyznane wynagrodzenie uzupełniające po spełnieniu określonych przesłanek – celów zarządczych. Jednak ustawa nie odnosi się do wynagrodzeń uzupełniających za rok 2016.

W konsekwencji braku przepisów przejściowych, nie było możliwe przyznanie nagrody rocznej na podstawie przepisów starej ustawy z 3.03.2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami, zaś nowe rozwiązania nie dotyczą osób sprawujących funkcję na podstawie umowy o pracę, zgodnie z przepisem przejściowym – art. 21 w/w ustawy. Zapis art. 21 ustawy ustanawia wyłącznie reguły stosowania nowych przepisów w odniesieniu do nowej formy zatrudnienia członków zarządu. Nie obejmował on natomiast, co do zasady innych zagadnień prawnych. Jeżeli zatem członkowie organu zarządzającego byli zatrudnieni na umowę o pracę, dostosowanie ich formy zatrudnienia miało nastąpić najdalej, do zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2016r.. Wskazano, więc wyraźną granicę, po której członków organów spółek, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, nie będą już obowiązywać przepisy ustawy z 3.03.2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, a jeszcze nie znajdowały zastosowania zasady wynagradzania ukształtowane na podstawie ustawy z 9.06.2016r.
Jednak w przestrzeni publicznej pojawiają się informacje, że oprócz przyznania w 2017 roku wysokich nagród najbliższym współpracownikom ze ścisłego kierownictwa Urzędu Miejskiego, również członkom zarządów spółek komunalnych zostały przyznane wysokie nagrody roczne oraz wynagrodzenia uzupełniające za 2016 i 2017 rok podczas odbywających się Zwyczajnych Zgromadzeń Akcjonariuszy/Wspólników w I połowie 2017, 2018 roku, pomimo występujących wątpliwości prawnych. Natomiast w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku nie zostały rozwiązane obowiązujące umowy o pracę z członkami zarządów spółek komunalnych i zastąpione umową cywilnoprawną – kontraktem menadżerskim. Zatem proszę o zajęcie jednoznacznego stanowiska, czy Pani Prezydent będzie twierdziła, że tak wysokie nagrody, wynagrodzenia uzupełniające zwyczajnie się tym osobom należały, czy zapadnie decyzja o ich zwrocie w pełnej wysokości i ew. przekazanie na cele społeczne.
Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
Czy prawdą jest, że podczas Zwyczajnych Zgromadzeń Akcjonariuszy/Wspólników w I połowie 2017 roku spółek komunalnych zostały przyznane nagrody roczne za 2016 rok członkom zarządu na poziomie 25.000-35.000 złotych? Proszę o podanie wysokości nagród rocznych za 2016 rok poszczególnych członków zarządu spółek: CRK S.A., OZC S.A. ,MZK S.A. ,MZGM Sp. z o.o., MZZ sp. z o.o., MZO S.A., PWiK Wodkan S.A., Targowiska Miejskie, OTBS Sp. z o.o.

Proszę o podanie uzasadnienia oraz podstawy prawnej przyznania nagród rocznych za 2016 rok poszczególnym członkom zarządów spółek komunalnych.

Czy prawdą jest, że Prezesowi Zarządu CRK S.A. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w I połowie 2017 roku, została przyznana nagroda roczna za 2016 rok w wysokości 2,5 krotności średniego wynagrodzenia, pomimo pełnienia funkcji w okresie 15.02.2016r. – 31.12.2016r.?

Czy prawdą jest, że w wyniku zatwierdzenia sprawozdań finansowych spółek za 2017 rok i udzielenia absolutorium członkom zarządów spółek komunalnych podczas Zwyczajnych Zgromadzeń Akcjonariuszy/Wspólników w I połowie 2018 roku zostało wypłacone członkom zarządów tych spółek wynagrodzenie uzupełniające za 2017 rok- na poziomie 33.000-42.000 złotych? Proszę o podanie wysokości wynagrodzeń uzupełniających wypłaconym za 2017 rok poszczególnych członków zarządu spółek: CRK S.A., OZC S.A. ,MZK S.A. ,MZGM Sp. z o.o., MZZ sp. z o.o., MZO S.A., PWiK Wodkan S.A., Targowiska Miejskie, OTBS Sp. z o.o.

Proszę o podanie uzasadnienia oraz podstawy prawnej wypłacenia wynagrodzenia uzupełniającego za 2017 rok poszczególnym członkom zarządów spółek komunalnych.

Proszę o podanie wyznaczonych, określonych celów zarządczych dla zarządów spółek komunalnych do realizacji w roku 2017 i 2018. W jakim zakresie zostały zrealizowane cele zarządcze wyznaczone do realizacji w 2017 roku zarządom spółek: CRK S.A., OZC S.A. ,MZK S.A. ,MZGM Sp. z o.o., MZZ sp. z o.o., MZO S.A., PWiK Wodkan S.A., Targowiska Miejskie, OTBS Sp. z o.o.?

Proszę o podanie daty rozwiązania w 2017 roku obowiązujących umów o pracę poszczególnych członków zarządów spółek: CRK S.A., OZC S.A. ,MZK S.A. ,MZGM Sp. z o.o., MZZ sp. z o.o., MZO S.A., PWiK Wodkan S.A., Targowiska Miejskie, OTBS Sp. z o.o.?

Proszę o podanie daty zawarcia i rozpoczęcia obowiązywania umów cywilnoprawnych – kontraktów menadżerskich z poszczególnymi członkami zarządów spółek: CRK S.A., OZC S.A. ,MZK S.A. ,MZGM Sp. z o.o., MZZ sp. z o.o., MZO S.A., PWiK Wodkan S.A., Targowiska Miejskie, OTBS Sp. z o.o.?

W jakiej wysokości w związku z rozwiązaniem obowiązujących wcześniej umów o pracę zostały wypłacone ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy poszczególnym członkom zarządów spółek: CRK S.A., OZC S.A. ,MZK S.A. ,MZGM Sp. z o.o., MZZ sp. z o.o., MZO S.A., PWiK Wodkan S.A., Targowiska Miejskie, OTBS Sp. z o.o.? Czy jest prawdą, że Prezesowi spółki MZO S.A został wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na poziomie około 40.000 złotych?

Czy w latach 2015-2018 poszczególnym członkom zarządów spółek: CRK S.A., OZC S.A. ,MZK S.A. ,MZGM Sp. z o.o., MZZ sp. z o.o., MZO S.A., PWiK Wodkan S.A., Targowiska Miejskie, OTBS Sp. z o.o. były wypłacane świadczenia i w jakiej wysokości z Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych?

Czy w latach 2015-2018 poszczególnym członkom zarządów spółek: CRK S.A., OZC S.A. ,MZK S.A. ,MZGM Sp. z o.o., MZZ sp. z o.o., MZO S.A., PWiK Wodkan S.A., Targowiska Miejskie, OTBS Sp. z o.o. były wypłacane nagrody jubileuszowe? Proszę o podanie wysokości wypłaconych nagród jubileuszowych oraz załączenie uchwał podjętych na Zgromadzeniach Wspólników/Akcjonariuszy o przyznaniu nagród jubileuszowych oraz obowiązujących w tym zakresie regulaminów wypłacania świadczeń dodatkowych dla członków zarządów spółek komunalnych.

Czy prawdą jest, że poszczególni obecni oraz odwołani członkowie zarządów spółek: CRK S.A., OZC S.A. ,MZK S.A. ,MZGM Sp. z o.o., MZZ sp. z o.o., MZO S.A., PWiK Wodkan S.A., Targowiska Miejskie, OTBS Sp. z o.o. przebywają na urlopach bezpłatnych zawartych wcześniej umów o pracę? Proszę o podanie wykazu obecnych oraz odwołanych członków zarządów spółek CRK S.A., OZC S.A. ,MZK S.A. ,MZGM Sp. z o.o., MZZ sp. z o.o., MZO S.A., PWiK Wodkan S.A., Targowiska Miejskie, OTBS Sp. z o.o. przebywających na urlopach bezpłatnych w spółkach komunalnych, okresu udzielenia urlopu bezpłatnego, stanowiska oraz ustalonego wynagrodzenia.

Czy Pani Prezydent będzie dochodziła zwrotu ewentualnych niesłusznie pobranych świadczeń pieniężnych przez poszczególnych członków zarządów spółek komunalnych w latach 2015-2018? Czy w przypadku braku dobrowolnego zwrotu ewentualnie niesłusznie pobranych świadczeń pieniężnych przez poszczególnych członków zarządów spółek komunalnych wystąpi Pani Prezydent do sądu o orzeczenie zwrotu pobranych świadczeń pieniężnych?

Czy jest prawdą, że Prezes Zarządu OZC S.A. pobiera świadczenie emerytalne – emeryturę równolegle z pobieraniem wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie OZC? W jakiej wysokości została wypłacona odprawa emerytalna Prezesowi Zarządu OZC S.A.? Czy w ocenie Pani Prezydent w naszym mieście nie ma osób spełniających wymagania na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu OZC znajdujących się w wieku produkcyjnym nieprzebywających już na emeryturze?

2018-09-01 ok24.tv