Jakub Paduch, najmłodszy radny, student prawa, wygrywa z Prezydent Beata Klimek w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. WSA przyznało rację radnemu i uchyliło zarówno decyzję Prezydent Klimek o odmowie ujawnienia informacji publicznej, jak i decyzję Samorządowego Kolegium odwoławczego w Kaliszu, które decyzję prezydent Klimek utrzymało w mocy. Kwestia dotyczy wynagrodzenia doradcy Pani Prezydent Macieja Klósaka. Miasto odmówiło informacji, prezydent uzasadnił, że doradca nie jest osobą pełniącą funkcję publiczną.

1f3611ef756d882bf8e4f7aeb76f2b16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Informację o zarobkach i zakresie kompetencji doradcy Pani Prezydent chciałem uzyskać najpierw w drodze interpelacji. Odpowiedź, którą otrzymałem była niezadowalająca, jeszcze raz wystąpiłem do prezydenta o udzielenie tych informacji, tym razem już w trybie administracyjnym, żeby po uzyskaniu negatywnej decyzji móc się od niej odwołać. Z ogromną satysfakcją informuję, że w niekorzystnym dla pozornie transparentnej Prezydent Klimek wyroku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu przyznał mi rację, dzięki czemu już niedługo dowiemy się ile kosztuje nas – podatników, etat doradcy pani prezydent. Co więcej sąd uznał, że jest on osobą pełniącą funkcję publiczną. Jeśli potwierdzą się nieoficjalne informacje, że pensja jest nieadekwatnie wysoka do powierzonych zadań, będę apelował o redukcję tego etatu lub przynajmniej obniżenie wynagrodzenia – napisał na FB Jakub Paduch, ostrowski radny z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Radny zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, które przyznało rację Prezydent Beacie Klimek. Kolejnym krokiem radnego była więc skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Sąd uznał skargę za zasadną, a wszystkie decyzje podjęte na niższych szczeblach – uchylił. Procedura od zadania interpelacji  w czerwcu 2015 roku.

W uzasadnieniu czytamy, że „żądana przez skarżącego informacja w zakresie wynagrodzenia doradcy Prezydenta Miasta  Ostrowa Wielkopolskiego ma charakter informacji publicznej, która dotyczy osoby pełniącej funkcję publiczną. Równocześnie informacja ta w stopniu oczywistym ma związek z pełnieniem funkcji, skoro dotyczy wynagrodzenia otrzymywanego ze środków publicznych w związku z wykonywaniem funkcji publicznej”.

Maciej Klósak startował w ostatnich wyborach samorządowych i na urząd Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i na radnego. Nie został jednak ani radnym, ani nie przeszedł do II tury wyborów.  W drugiej turze udzielił poparcia Beacie Klimek zastrzegając jednak, że nie otrzymał żadnej obietnicy objęcia stanowiska zastępcy prezydenta miasta. Tuż po wygranych wyborach objął stanowisko doradcy pani prezydent – był odpowiedzialny za realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

5184c1f8-ce0e-400f-a6c5-94cfaa1b575d_2340

Prezydent Beata Klimek ma jednego doradcę i jednego asystenta. Są oni pracownikami samorządowymi, ale nie muszą przechodzić procedury konkursowej, ich status prawny różni się dość znacząco od innych kategorii pracowników samorządowych. Przede wszystkim doradcy i asystenci mogą być zatrudniani wyłącznie w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. Doradcy i asystenci są zatrudniani na czas pełnienia funkcji przez odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka (art. 17 ust. 2 ups). Stosunek pracy asystentów i doradców ustaje zawsze wraz z zakończeniem pełnienia funkcji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa, niezależnie od przyczyny tego zakończenia. Ustanie zatrudnienia doradców i asystentów w powodu upływu kadencji wójta i starosty, marszałka województwa, następuje bez żadnego okresu wypowiedzenia.

2016-03-25 ok24.tv