Wojewoda Zbigniew Hoffman domaga się wygaszenia mandatów dwóch radnych:  Magdaleny Waliszewskiej – Przyjazny Ostrów oraz Marka Śliwińskiego – Klub Radnych Niezależnych. Zdaniem wojewody radni złamali prawo działając w stowarzyszeniach, które prowadziły działalność gospodarczą m.in. na mieniu miasta.

– Rada Miejska Ostrowa Wlkp. ma 30 dni na podjęcie decyzji. Jeśli tego nie zrobi, wojewoda może sam wygasić mandaty dwójki radnych, ale takie jego posunięcie może zostać zaskarżona do sądu administracyjnego – wyjaśnia rzecznik wojewody Tomasz Stube.

Co ciekawe, w przypadku tych dwóch radnych opinie radców prawnych Urzędu Miejskiego były zgoła odmienne od opinii prawnych wojewody.  Urząd Miejski nie dostrzegał konfliktu pomiędzy działalnością w stowarzyszeniach, a pełnieniem mandatu. Radcy wojewody przynajmniej w przypadku Waliszewskiej i Śliwińskiego uznali inaczej.

W przypadku skutecznego wygaszenia mandatów radnych, w ich okręgach wyborczych odbyłyby się wybory uzupełniające. Jeśli Rada Miejska nie odowłać radnych, zrobi to wojewoda, ale od tej decyzji radni mogą się odwołać do WSA.

Sliwinski_MWaliszewska_m

W styczniu 2017r. pismo w tej sprawie złożyła Alicja Płóciennik, ale – jak podkreśla – jako osoba prywatna. Radni zasiadali lub zasiadają w zarządach sportowych stowarzyszeń, które czerpią korzyści i prowadzą działalność gospodarczą na majątku miejskim. Radni mają 3 miesiące od dnia wyboru na dokonanie ewentualnych zmian lub rezygnację z mandatu. A tego nie zrobili.

Paradoks sytuacji polega na tym, że radna Magdalena Waliszewska niedawno przemawiająca na sesji za pozbawieniem mandatów Mariusza Nowaka i Magdaleny Kajewskiej sama prawdopodobnie pożegna się z mandatem.

 

Podstawą są przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:

Art. 24f. 1. Radni nie mogą̨ prowadzić́ działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać́ taką działalnością̨ lub być́ przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

Art. 24f.1a. Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność́ gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej wciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawę̨ do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 383 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6.

W tym przypadku działalnością gospodarczą prowadzona na mieniu komunalnym jest wynajmowanie lub korzystanie z sal sportowych, których właścicielem jest miasto (także poprzez szkoły), zawieszanie banerów, sprzedaż biletów itp.

Jeśli radni stracą mandaty nie później niż pół roku przed kolejnymi wyborami samorządowymi to w ich okręgach wyborczych odbędą się wybory uzupełniające. Po ostatnich wystąpieniach sesyjnych radnej Magdaleny Waliszewskiej można wnioskować, że czeka nas seria odwoływań i zarzutów, zamiast honorowej rezygnacji,

2017-06-13 ok24.tv