90a6239b-1826-46a6-b970-46b059fa21f5_7980

Radna Teresa Burkietowicz

Dojazd dzieci do Gimnazjum nr 4

– W związku  z  problemami  dojazdu  do szkoły  uczniów  Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim proszę o ponowne rozpatrzenie możliwości zatrzymywania autobusów na przystanku przy ul. Krotoszyńskiej.

Uczniowie tej szkoły dojeżdżają na zajęcia z różnych okolic, autobusami różnych  przewoźników,  którzy  nie  mają  prawa  zatrzymać  się  przed  szkołą. W rezultacie  są oni  zmuszeni  codziennie  wysiadać  na  innych   przystankach i pokonywać znaczne odległości aby zdążyć na lekcje. W związku z powyższym proszę o pomoc w rozwiązaniu akurat tego problemu, gdyż uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mają inaczej rozwiązane przystanki autobusowe.Problemy  tego typu  pokazują jak  potrzebne jest  centrum  przesiadkowe zlokalizowane przy dworcu PKP.

Poetyckie murale

– Nawiązując do propozycji nauczycieli dotyczącej prezentacji poezji Wojciecha Bąka na ścianach budynków w Ostrowie Wielkopolskim (wniosek Jakuba Paducha) proponuję rozszerzenie tego projektu o dwa murale prezentujące dokonania programów poetyckich: „Szuflada” i „Poetyckie Listopady”. Systematycznie wydawane publikacje obrazują bogaty dorobek literacki  młodych  i   dojrzałych  mieszkańców naszego  miasta,  którzy  mogą na trwałe wpisać się w promocję wartości literackich i naszego miasta.

 

Radny Wojciech Matuszczak

Medialne koszty

– Proszę o informacje o kosztach i częstotliwości produkcji emitowanego w TV Proart programu „Ostrów Wielkopolski – bliżej Mieszkańców”. Proszę o podanie przewidywanego kosztu brutto tego przedsięwzięcia na rok 2016.

Jednocześnie proszę o informację czy planowane jest wydawanie gazety miejskiej lub innej formy wydawnictwa informacyjnego o sprawach Miasta i Spółek.   Jeżeli są takowe plany, proszę o podanie planowanych kosztów tego przedsięwzięcia w 2016 r.

Co dalej z halą ?

– W związku z jednoznaczną propozycją przedstawioną przez spółkę BM Slam związana z halą przy ul. Kusocińskiego proszę o konkretną informację jakie jest zdanie pani Prezydent w tej kwestii. Spółka w sposób konkretny określiła swoje stanowisko, podając jednocześnie informację jakiego rzędu wielkości jest ich oferta. Moim zdaniem powinniśmy się do tego odnieść, co umożliwi spółce prowadzenie dalszych prac projektowych, które będą z kolei podstawą do szczegółowego oszacowania kosztów inwestycji. Dopiero po zakończeniu tego procesu będzie możliwe podjęcie ostatecznych decyzji związanych z ewentualnym zakupem hali.

Nie dla „rolowania” długu miasta

– W związku z przedstawieniem projektu budżetu na 2016 rok przez panią Prezydent Beatę Klimek zgłaszam sprzeciw wobec stosowania praktyki rolowania długu naszego Miasta. Emisja obligacji nie powinna być praktyką stosowaną automatycznie, tylko instrumentem stosowanym w sposób szczególnie ostrożny. Głównym celem zaciągania zobowiązań powinno być zapewnienie wkładów własnych do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym, lub sfinansowanie pojawiających się nagle, koniecznych do realizacji, szczególnie ważnych zadań inwestycyjnych, lub wydatków. W tym budżecie nie występują takie sytuacje – wkłady własne zaplanowane w budżecie to kwota ok 2 mln zł (razem z inwestycjami w ramach ZIT), a pozostałe zadania nie mają znaczenia przełomowego dla rozwoju miasta jako całości. Nadmieniam, że obecny 70 milionowy dług Miasta należy ujmować razem z ponad 50 mln zadłużeniem spółek miejskich.

 

Radny Jakub Paduch

Mieszkania za złotówkę?

Podczas spotkania z mieszkańcami Osiedla numer 4 im. Jana Pawła II w dniu 16 listopada br. padło pytanie, związane ze złożoną mieszkańcom obietnicą radnej Magdaleny Waliszewskiej, dotyczącą sprzedaży lokali komunalnych „za przysłowiową złotówkę”, zapewne na zasadach zbliżonych do niefunkcjonujących już, niezgodnych z Konstytucją przepisów umożliwiających taki zakup w przeszłości od spółdzielni mieszkaniowych. Nie negując możliwości realizacji takiej zapowiedzi, poinformowała Pani, że czekacie Państwo na decyzję, która miała nadejść do końca tygodnia.

Mając na uwadze powyższe, proszę o odpowiedzi na pytania: o jakiej decyzji mówiła Pani Prezydent podczas spotkania,  jeśli oczekiwana decyzja nadeszła, proszę o udostępnienie jej treści wraz z całą dokumentacją dotyczącą sprawy, dlaczego, razem z radną Pani ugrupowania, Magdaleną Waliszewską wprowadzacie Panie ostrowian w błąd, iż będzie możliwy wykup mieszkań komunalnych według analogicznych, lecz nieobowiązujących już reguł dotyczących spółdzielni mieszkaniowych, na jakim poziomie znajduje się realizacja planu remontowego MZGM Sp. z. o. o. na rok 2015, procentowo. Proszę o tabelaryczne zestawienie kwot (wydatkowane środki, ilość lokali, kamienic, etc.) nakładów na remonty na dzień 15 listopada 2015 roku z planem. Podobne zestawienie proszę wykonać za lata 2008 – 2014.

Zmiany personalne w RZZO

– W  świetle doniesień medialnych w sprawie rezygnacji z funkcji tym razem Przewodniczącego Rady Nadzorczej RZZO Sp. z o.o., pana Ryszarda Wiśniewskiego, który miał wspierać Zarząd RZZO w realizacji inwestycji i rozliczeniu wielomilionowego projektu dotyczącego rozbudowy RZZO w Ostrowie Wielkopolskim proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

Czy nie jest nieodpowiedzialnym zachowaniem zwołanie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z kilkutygodniowym wyprzedzeniem posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 23 listopada i nagłe złożenie na 4 dni przed planowanym posiedzeniem rezygnacji z funkcji? Dlaczego pan Wiśniewski nie złożył rezygnacji po posiedzeniu, tak aby punkt o powołaniu nowego członka rady nadzorczej mógł się znaleźć w programie Walnego Zgromadzenia Wspólników, które zwołano na dzień 24 listopada?

Jaką moc do procedowania miała Rada Nadzorcza RZZO, która odbyła się w spółce w planowanym terminie 23 listopada, skoro nie było Przewodniczącego oraz pełnego 3 – osobowego składu? Jakie uchwały podjęto?

Jak Pan Ryszard Wiśniewski jako księgowy, były dyrektor finansowy ocenił plany inwestycyjne spółki RZZO na rok 2016, które otrzymał od prezesa Andrzeja Strykowskiego, i które to plany miały być jednym z punktów obrad przytoczonego posiedzenia Rady Nadzorczej? Proszę o udostępnienie, choćby do wglądu w siedzibie spółki powyższych opracowań.

4.           Kto zastąpił lub zastąpi pana Wiśniewskiego w Radzie Nadzorczej RZZO i czy zgodnie z nieoficjalnymi informacjami jest to osoba związana ze Związkiem Gmin Zlewni Górnej Baryczy? Pytanie to jest uzasadnione wewnętrznymi problemami tego związku oraz formalnym wystąpieniem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na przykład Pleszewa i Koźmina, by mogły należeć one do innego regionu niż ten obsługiwany przez ostrowskie RZZO. Jakie skutki dla RZZO może to spowodować ?

Czy zakład RZZO rozpocznie funkcjonowanie w planowanym terminie?

Uprzedzając ewentualne zasłanianie się przez Panią Prezydent tajemnicą przedsiębiorstwa, przypomnę, że wskazane dokumenty były elementami dokumentacji aplikacyjnej, które to Pani doradca, pan Maciej Klósak uzyskał z WFOŚiGW w Poznaniu w trakcie ubiegłorocznej kampanii wyborczej i posługiwał się nimi na konferencjach prasowych, a zatem dysponuje nimi więcej osób.

Radna Aleksandra Zuchowska

Pytania o OSP

– W związku z funkcjonowaniem w Ostrowie Wielkopolskim Ochotniczych Straży Pożarnych i finansowaniem z budżetu Miasta, wnioskuję do Pani Prezydent o podanie wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku i na dzień 24 listopada 2015 roku następujących informacji: ogólnej liczby osób – członków OSP, w tym liczby osób zamieszkałych w mieście Ostrów Wielkopolski, kosztów działalności OSP, z podaniem nazwy zadania i kwoty, liczby i zakresu przeprowadzonych działań ratowniczych,   współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, zajmowanych nieruchomości lub pomieszczeń, sprawowanego z ramienia Urzędu Miejskiego nadzoru w kwestii wydatkowania środków finansowych z budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Radna Milena Kowalska

Usługi OZC w Kępnie

– Proszę o udzielenie informacji, czy prawdą jest, że OZC SA nie świadczy już usługi dostawy ciepła dla przedsiębiorstwa DROP SA w Kępnie? Jeśli dostawy ciepła na rzecz powyższego zakładu nie są już świadczone.  Jakie czynności negocjacyjne wykonał Zarząd OZC SA, aby nie doprowadzić do sytuacji, że ich klient – DROP zmienił sposób ogrzewania na gazowy, a co za tym idzie ograniczył przychody spółki ? Jaka była oferta odsprzedaży Kotłowni na rzecz DROP Kępno? Jakie nakłady inwestycyjne poczynione były na remonty powyższej kotłowni, jaka jest jej wartość księgowa na dzień 31 listopada 2015r., i czy w przypadku likwidacji tej pozycji jako środka trwałego spółka poniesie stratę wpisaną w koszty działalności OZC SA?

O działalności prezesa OPP

– Zwracam się z prośbą do Pani Prezydent o przedstawienie radnym szczegółowego raportu z działań podjętych przez okres ponad kwartału przez Prezesa OPP – Pana Mikołaja Kostkę, w zakresie wdrożenia 8 usług, które zgodnie z dokumentacją projektową muszą zostać przez OPP świadczone dla sektora MŚP. Czy prowadzona jest w Spółce ewidencja podmiotów, które OPP odwiedziły do tej pory?  Chciałabym wiedzieć, czy poza wynajmem salki konferencyjnej, coś więcej dzieje się w OPP?  Proszę także o informację, w ramach jakich działań OPP będzie aplikowało o dalsze środki dotacyjne? Czy będzie aplikowało samodzielnie, a może tylko jako partner?

2015-12-07 ok24.tv za gazetaostrowska.pl