Magdalena Waliszewska złożyła mandat radnej – nie oznacza to jednak kolejnych wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Zasadę tę zmieniła nowelizacja kodeksu wyborczego ze stycznia 2018r.

Radna Waliszewska zdobyła mandat w okręgu wyborczym nr 10, uzyskała 318 głosów. Startowała z listy KW Przyjazny Ostrów Beaty Klimek.

Ustawodawca dopuszcza jednostronne zrzeczenie się mandatu przez radnego dokonane na piśmie. W związku z powyższym osoba wykonująca mandat w każdej chwili ma możliwość rezygnacji i żaden z organów gminy nie może się temu sprzeciwić, ponieważ jest to czynność jednostronna, posiadająca w dodatku cechy oświadczenia woli, co oznacza, że można je nawet odwołać w szczególnych przypadkach (dotknięcie wadą oświadczenia woli): „pisemne zrzeczenie się mandatu – polega na jednostronnej czynności radnego dokonanej w formie pisemnej.

Sytuacje związane z wygaśnięciem mandatu radnego są wymienione w art. 383 § 1 Kodeksu wyborczego z dnia 5 stycznia 2011 r. (j.t. Dz. U. 2017 r., poz. 15, z późn. zm. – dalej: K.w.):

„Art. 383. § 1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje w przypadku:

1) śmierci;

2) utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów;

3) odmowy złożenia ślubowania;

4) pisemnego zrzeczenia się mandatu;

5) naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności;

6) wyboru na wójta;

7) niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim stanie majątkowym.”

O mandacie radnej Magdaleny Waliszewskiej głośno jest od 1,5 roku. Od czasu gdy prezes TP Ostrovia Alicja Płóciennik złożyła do przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wniosek o wygaszenie mandatu dwóch radnych. Jej zdaniem pełnią oni swoją funkcję z naruszeniem prawa. Wykorzystują bowiem mienie komunalne gminy do prowadzenia działalności gospodarczej. Chodzi o Magdalenę Waliszewską (Przyjazny Ostrów) oraz Marka Śliwińskiego (Klub Radnych Niezależnych).

Alicja Płóciennik zawiadomiła także prokuraturę o podejrzeniu defraudacji klubowych pieniędzy przez radną w czasie gdy była w klubie TP Ostrovia. Później radna Waliszewska założyła konkurencyjny klub sportowy Once Team, którego zawodniczki grały m.in. z logo OZC na koszulkach. Radni dopytujący o wysokość dofinansowania ze spółki komunalnej OZC dla klubu, w którym działa radna z listy Beaty Klimek, nie otrzymali odpowiedzi. Spółka zasłania się tajemnicą gospodarczą.

Wygaszenia mandatu radnej Magdaleny Waliszewskiej domagał się wojewoda wielkopolski.

2018-05-08 ok24.tv fot. beataklimek.pl