RETRANSMISJA – VII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego – cz.7

X     Podjęcie uchwał  w sprawie:

1)  zmiany uchwały Nr II/5/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego  z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego,

2)  zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

3)  zmiany załącznika nr 3 do uchwały Nr XLIV/431/2013 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji,

4)  udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2015 roku,

5)  wyrażenia zgody na przekazanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia,

6)  wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.