Rządzący Ostrowem układ atakuje opozycyjnych radnych. Próbuje dowodzić, że to nie realizujący zlecenia w utrzymywanych z miejskich pieniędzy podmiotach radny Szymon Matyśkiewicz ani tym bardziej radna Elżbieta Grochowska, reklamująca się w miejskim biuletynie powinni stracić mandaty. Atak poszedł w stronę radnych Damiana Grzeszczyka i Kaspra Smektały
Oto oświadczenie radnych

OŚWIADCZENIE
W dniu 30 stycznia br. do Biura Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wpłynęło pismo Wojewody Wielkopolskiego, w sprawie przeprowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących naszej działalności – pełnienia funkcji trenera drugoligowej drużyny koszykówki męskiej Nabzdyk BM Stal Ostrów Wielkopolski oraz posiadania udziałów w spółce, zajmującej się wykonywaniem badań laboratoryjnych.
Niniejszą sprawę, wszczętą w związku z zawiadomieniem z dnia 16 stycznia br. traktujemy jako przejaw politycznej zemsty za ujawnienie, iż radni Klubu Radnych Przyjazne Miasto, Elżbieta Grochowska i Szymon Matyśkiewicz, reklamując działalność gospodarczą w wydawanym przez miejską jednostkę „Informatorze Miejskim,” czy świadcząc usługi w ramach udzielanych przez miasto dotacji, mogli naruszyć przepisy art. 24e ust. 1 i 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Naszym obowiązkiem, jako radnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, w ramach sprawowanej funkcji kontrolnej Rady jest weryfikacja i ujawnianie wszelkich potencjalnych nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem miejskiego samorządu. Oświadczamy, że żadne bezpodstawne zarzuty naruszenia przepisów ustawy o samorządzie gminnym nie spowodują, że przestaniemy reagować na zgłaszane nam przez mieszkańców problemy.
Jednocześnie oświadczamy, że prowadzona współpraca z ostrowskim klubem sportowym, w przypadku długoletniej pracy trenerskiej jest wykonywana w oparciu o umowę zlecenia, zawartą z tymże klubem, a nie Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski. Ponadto nie jest w tym przypadku prowadzona działalność gospodarcza na mieniu Miasta. Z kolei laboratorium wykonuje badania na rzecz osób fizycznych, a nie na rzecz Miasta, zaś przypadki odmowy wykonywania badan są ściśle określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. O powyższym nasi przeciwnicy polityczni zawiadamiając Wojewodę Wielkopolskiego najwyraźniej zapomnieli lub celowo te fakty pominęli. Oczywiście w tej sprawie złożymy również wszelkie niezbędne i szczegółowe wyjaśnienia wszystkim zainteresowanym organom i osobom.

/-/ /-/
Damian Grzeszczyk Kasper Smektała

Komentarz ZOSTROWA