Wykształcenie wyższe – najlepiej ekonomiczne lub prawnicze, co najmniej pięcioletni staż pracy, doświadczenie w zarządzaniu i znajomość dziedzin, którymi zajmuje się Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości – takie z grubsza są wymagania dla kandydatów ubiegających się o fotel prezesa zarządu KIP. Konkurs na to stanowisko ogłaszany jest już po raz drugi.

W poprzednim konkursie, ogłoszonym w czerwcu, a zakończonym na początku lipca br., nie wyłoniono idealnego kandydata. Wtedy o stanowisko prezesa zarządu fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości ubiegało się 14 kandydatów, w tym dwoje pracowników KIP.

Wszyscy spełnili wymogi formalne, ale komisja konkursowa po rozmowach i ponownym przeanalizowaniu ofert nie wybrała jednak nikogo na to stanowisko. – Komisja Konkursowa ds. wyboru Prezesa Zarządu Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, nie dokonała wyboru i nie desygnowała żadnego z kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu  – mówił wtedy Dariusz Witoń, przewodniczący Rady Fundacji.

 

Nie ma jednak uzasadnienia takiej decyzji 12 sierpnia konkurs ogłoszono ponownie. Kandydaci poza niezbędnym wykształceniem i doświadczeniem, powinni też przedstawić swoją koncepcję rozwoju fundacji KIP na najbliższe 3-5 lat. Ci, którzy spełniają wymogi formalne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Te będą przeprowadzane między 24 sierpnia a 28 sierpnia.  Do czasu wyłonienia nowego szefa obowiązki prezesa pełni Zuzanna Szczudlik.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

I. Kandydaci przystępujący do konkursu muszą spełniać następujące wymagania:
• wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane ekonomiczne lub prawnicze),
• co najmniej 5 – letni (pięcioletni) staż pracy,
• doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim,
• znajomość zagadnień adekwatnych do pełnienia funkcji prezesa Fundacji w zakresie zasad funkcjonowania fundacji, znajomość ustaw: o finansach publicznych, zamówieniach publicznych i pomocy publicznej,
• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
• niekaralność za popełnione umyślnie przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
II. Dodatkowymi atutami będą:
• umiejętność analizowania dokumentów finansowych,
• doświadczenie w zarządzaniu organizacją lub dużymi projektami,
• doświadczenie w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,
• umiejętność pozyskiwania i prowadzenia projektów współfinansowanych z funduszy UE – wykaz projektów, które kandydat pozyskał lub uczestniczył w ich zarządzaniu,
• dyspozycyjność, sumienność, rzetelność, staranność i odpowiedzialność,
• samodzielność i determinacja w działaniu,
• otwartość na zmianę, elastyczność w podejściu do trudnych sytuacji zawodowych;
• mile widziana wiedza i doświadczenie w zarządzaniu instrumentami inżynierii finansowej.

III. Zgłoszenie kandydata do konkursu winno zawierać:
• curriculum vitae i list motywacyjny z uzasadnieniem decyzji o złożeniu oferty,
• kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata i doświadczenie zawodowe,
• koncepcje rozwoju Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości i jej funkcjonowania w perspektywie najbliższych 3-5 lat,
• oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
• oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
• oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdz. XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
• oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu,
• do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.

Pisemne zgłoszenia kandydatów zawierające w/w dokumenty winny być dostarczone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2015r, do godz. 15.00. do Sekretariatu Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w Kaliszu, przy ulicy Częstochowskiej 25 (I piętro).

Zgłoszenia, które wpłyną do Sekretariatu Fundacji (również te wysyłane pocztą) po wskazanym powyżej terminie nie będą brane pod uwagę. Zgłoszenia winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w Kaliszu”.

W pierwszym etapie konkursu oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone na indywidualna rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbywać się będą w dniach 24.08. – 28.08

2015-08-13 ok24.tv z faktykaliskie.pl