Praktyki szkolne na dwie zmiany i do godziny 18.00 – tak będzie w Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie od 1 września. Podwójny rocznik w klasach pierwszych szkół średnich oznacza tłok nie tylko na lekcjach ale też na praktykach. Ostrów Wielkopolski ma o tyle łatwiej, że ma nowoczesne pracownie w uruchomionym we wrześniu CKP przy ul. Wojska Polskiego.

– Ale już wiadomo, że zajęcia odbywać się będą na dwie zmiany – mówi szef CKP Marek Wojtasz.

Problemem mogą być praktyki w zakładach pracy – bo tu więcej miejsc nie będzie. – Już rok temu przekształcono zasadniczą szkołę zawodową w szkołę branżową pierwszego stopnia. W tym roku startuje pięcioletnie technikum dla absolwentów szkoły podstawowej. Od roku szkolnego – 20120/2021 ruszy szkoła branżowa II stopnia dla absolwentów szkół zasadniczych i szkół branżowych I. stopnia. Problem z praktyczną nauką zawodu polega na tym, że do szkoły branżowej I stopnia zostaną przyjęci absolwenci s. p. mający 14 i 15 lat. Do niedawna Kodeks Pracy wyraźnie wskazywał 16 lat jako wiek, w którym uczeń mógł zawrzeć umowę na przygotowanie zawodowe. W związku z tym zmieniono odpowiednie zapisy K.P. i obniżono minimalny wiek zatrudnienia. Po zmianie – osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych pracowników w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat. Wniosek: Osoby, które nie ukończą 15 lat do końca 2019 r. będą mogły korzystać tylko ze szkolnych zajęć praktycznych, np. w CKP. Zwiększy się zainteresowaniem zajęciami praktycznymi w CKP także w związku z tym, że rzemieślnicy przyjmą tę samą liczbę młodocianych, co w poprzednim roku, a potrzeby są o wiele większe – dodaje Wojtasz.

Tylko w powiecie ostrowskim do pierwszej klasy szkół średnich pójdzie we wrześniu 3 tysiące absolwentów 8 klas szkół podstawowych i trzecich gimnazjów. Szkoły zawodowe – zostały przekształcone w dwustopniowe szkoły branżowe.

2019-03-05 ok24.tv