Rada Nadzorcza Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki – Dyrektora Naczelnego KPT Sp. z o.o.
1. Kandydaci spełniać muszą następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane ekonomiczne bądź prawnicze),
 • co najmniej 5-letni (pięcioletni) staż pracy,
 • znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego,
 • znajomość ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za popełnione umyślnie przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • posiadać umiejętności organizacyjne, menadżerskie, kontrolne.

2. Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwach o zbliżonym zakresie działalności, w instytucjach publicznych (organach administracji centralnej bądź samorządowej lub jednostkach im podległych),
 • praca na równorzędnym lub innym stanowisku kierowniczym bądź koordynującym,
 • studia podyplomowe lub inne kursy specjalistyczne, w szczególności w zakresie ekonomii, zarządzania, prawa gospodarczego,
 • praktyczna znajomość aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego,
 • certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym,
 • znajomość języków obcych,

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • uzasadnienie decyzji o złożeniu oferty,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje kandydata i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdz. XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych

Pisemne zgłoszenia kandydatów zawierające w/w dokumenty przyjmowane będą
w Wydziale Gospodarowania Mieniem Urzędu Miejskiego w Kaliszu pok. 67 III piętro (ratusz),
ul. Główny Rynek 20, 62 – 800 Kalisz w terminie do dnia 14 maja do godz. 12:00. Zgłoszenie winno być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie konkurs na stanowisko prezesa zarządu – dyrektora naczelnego KPT Sp. z o.o.”.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 14 maja o godz. 15:00 w siedzibie spółki KPT Sp. z o.o. w Kaliszu, przy ul. Wrocławskiej 30/38.

Komisja konkursowa dokona oceny formalnej zgłoszeń, a następnie zaprosi wybranych kandydatów na indywidualne spotkanie z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

 Przedmiotem indywidualnego spotkania będzie:

 • prezentacja kandydata,
 • przedstawienie koncepcji zarządzania firmą transportową,
 • analiza i ocena organizacji transportu publicznego w Kaliszu, przedstawienie propozycjiw zakresie zapewnienia najwyższej jakości usług transportowych, optymalizacji wykorzystania taboru oraz organizacji czasu pracy (forma przedstawienia w/w analizy oraz koncepcji wg uznania kandydata).

Czas rozmowy indywidualnej przewiduje się na 20 minut.

Ewentualne pytania w zakresie ogłoszenia o konkursie w siedzibie KPT sp. z o.o. – Elżbieta Janiak tel. (62) 768 – 00 – 33.

2015-04-30 ok24.tv