Czeska firma, która w drodze przetargu, na zlecenia miasta, modernizowała basen odkryty, nadal nie zapłaciła lokalnym firmom, które wykonywały zlecenia jako podwykonawcy. Sprawa jest już w sądzie. Nie wiadomo jednak o jakich pieniądzach jest mowa. Pytanie – czy to miasto – z pieniędzy podatników – będzie musiało wypłacić należności poszkodowanym firmom?

W czerwcu 2017r. Radny Jakub Paduch z PO informował, że dotarły do niego wieści, że wykonawca modernizacji basenu nie zapłacił podwykonawcom (lokalnym firmom) za wykonane usługi. Przypomnijmy, na modernizację basenu z miejskiej kasy planowano wydać blisko 7 milionów złotych, bez złotówki zewnętrznego dofinansowania.

Radny Paduch wskazał, że zgodnie z artykułem 647 kodeksu cywilnego miasto może być zobowiązane zapłacić podwykonawcom. Gdyby spełnił się czarny scenariusz i nastąpiło niedopilnowanie inwestycji, mieszkańcy dopłacą do inwestycji około 2 miliony złotych. Dodatkowy wydatek byłby już drugim nieplanowanym wzrostem kosztów.
Według artykułu 647 za zobowiązania w stosunku do podwykonawców solidarnie odpowiada inwestor i wykonawca generalny.

Radny Andrzej Kornaszewski zwrócił z kolei uwagę, że wszelkie koszty na inwestycje basenu zostały przeznaczone z pieniędzy mieszkańców. Dla przykładu podał parę samorządów, które dostały dofinansowania na tego typu inwestycje w postaci dofinansowania zewnętrznego nawet w wymiarze 50%. 

Na sesji w styczniu 2018r. radny ponowił zapytania dotyczące ewentualnych roszczeń sądowych. Prezydent Beata Klimek w odpowiedzi na tę styczniową interpelację  POTWIERDZIŁA, że „w zakresie rozliczeń finansowych (…) generalny wykonawca (czyli czeska firma) nie rozliczył się w pełni z podwykonawcami. Dysponujemy informacją, że w sprawach rozliczeń pomiędzy wykonawcą inwestycji, a podwykonawcami toczą się postępowania sądowe. Z chwilą uprawomocnienia się wyroków oraz nadania klauzuli wykonalności wszystkim nakazom zapłaty, możliwe będzie ostateczne określenie wysokości należnej ewentualnej wypłaty przez Miasto Ostrów Wielkopolski na rzecz podwykonawców” – to fragment odpowiedzi prezydent B. Klimek na zapytania radnego J.Paducha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do tematu wrócimy gdy znane będą kwoty należności.

W sierpniu 2017r. w odpowiedzi na interpelację radnego J.Paducha z czerwca 2017r. Prezydent Beata Klimek odpowiadała:

Odpowiadając  na  interpelacje  złożone  26 czerwca  2017 r.,  podczas  obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego  w  przedmiocie:

1)      rozliczenia inwestycji polegającej na modernizacji Basenu Miejskiego:

–          w kwestii rozliczeń pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a wykonawcą informuję, iż wykonawca inwestycji – firma Akvahelp Metal  spol.s r.o.o. – w dniach 23 czerwca 2017r. i 28 czerwca 2017r. złożył faktury stanowiące końcowe rozliczenie umowy. Faktury te są obecnie weryfikowane. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski wezwała wykonawcę do przedłożenia dodatkowych dokumentów wymaganych wraz ze złożeniem faktur, zgodnie z zapisami umowy. Termin zapłaty wynagrodzenia rozpocznie bieg dopiero od momentu złożenia wszystkich wymaganych dokumentów. Kwestia rozliczeń pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami jest obecnie szczegółowo wyjaśniana. W załączeniu umowa między Gminą Miasto a spółką Akvahelp Metal spol. s r.o.o. oraz między wykonawcą a podwykonawcami, które są w naszym posiadaniu.

–          na etapie realizacji umowy zostali zgłoszeni dwaj podwykonawcy tj.: AS-BUD Adam Spiżak oraz Melikan s.c. Akvahelp Metal spol. s r.o.o. w dniu 07 czerwca 2017r. poinformował tut. Urząd  o zawarciu umowy z podwykonawcą – firmą PPHU Feniks II w dniu  01 marca 2017r. Prezydent Miasta nie został poinformowany – mimo posiadanej wiedzy przez osoby bezpośrednio odpowiedzialne za realizację umowy – o innych przedsiębiorcach wykonujących prace na terenie inwestycji, stąd też Prezydent Miasta takiej wiedzy nie posiadał.  Co do pozostałych przedsiębiorców, którzy poinformowali Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski o swoich ewentualnych roszczeniach prowadzone były i nadal są prowadzone wyjaśnienia z wykonawcą.  Przed zakończeniem realizacji umowy Gmina Miasto spotykała się kilkukrotnie z wykonawcą w celu wyjaśnienia spraw związanych z pozyskanymi informacjami. Wykonawca nie zaprzecza faktom wykonywania prac przez tych przedsiębiorców, a kwestionuje jedynie zakres wykonanych prac. Obecnie wyjaśnienia końcowego wymagają prace wykonane przez trzech przedsiębiorców

–          na tym etapie nie można mówić o wypłacie przez Miasto, cyt.: „(…) dodatkowych kwot”  dla podwykonawców. Kwestie te są weryfikowane i będą ewentualnie rozstrzygane przez sąd, który orzeknie kto ma rację w tym sporze. Informuję też, że Gmina Miasto zastosuje odpowiednie środki prawne celem zabezpieczenia wierzytelności.  Z informacji posiadanych na dzień udzielenia odpowiedzi na interpelację wynika, że łączna kwota zobowiązań na rzecz podwykonawców nie przekracza kwoty wynagrodzenia, która pozostała  do wypłaty na rzecz generalnego wykonawcy.

2018-03-14 ok24.tv