Radny Jakub Paduch z PO na poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej poinformował, że dotarły do niego, że wykonawca modernizacji basenu nie zapłacił podwykonawcom za wykonane usługi. O jakie kwoty chodzi i ilu podwykonawców nie otrzymało pieniędzy – na teren temat pytana Prezydent Beata Klimek milczała. odpowiedziała jedynie, że odpowiedź będzie na piśmie. Odpowiedzi na interpelacje  radni otrzymują po ok. 3 tygodniach. Przypomnijmy, na modernizację basenu z miejskiej kasy wydano blisko 7 milionów złotych, bez złotówki zewnętrznego dofinansowania.

Radny Paduch wskazał, że zgodnie z artykułem 647 kodeksu cywilnego miasto może być zobowiązane zapłacić podwykonawcom. Gdyby spełnił się czarny scenariusz i nastąpiło niedopilnowanie inwestycji, mieszkańcy dopłacą do inwestycji około 2 miliony złotych. Dodatkowy wydatek byłby już drugim nieplanowanym wzrostem kosztów.
Według artykułu 647 za zobowiązania w stosunku do podwykonawców solidarnie odpowiada inwestor i wykonawca generalny.

Radny Andrzej Kornaszewski zwrócił z kolei uwagę, że wszelkie koszty na inwestycje basenu zostały przeznaczone z pieniędzy mieszkańców. Dla przykładu podał parę samorządów, które dostały dofinansowania na tego typu inwestycje w postaci dofinansowania zewnętrznego nawet w wymiarze 50%. 

Prezydent Beata Klimek na bieżącej sesji nie odniosła się interpelacji radnego, ale ma się do problemu ustosunkować na piśmie. Na chwilę obecną nie wiadomo zatem czy obawy radnego się sprawdzą, jest wiele przesłanek, które musiałyby się spełnić, aby miasto jako inwestor było obciążone kosztami z tego tytułu. Również istotnym faktem jest to czy wykonawca zgłosił podwykonawców inwestorowi i czy miasto wyraziło w tym zakresie sprzeciw, jeśli nie to oznacza, że wyraziło zgodę. Kolejnym aspektem jest czy całość kwoty została uregulowana w stosunku do wykonawcy generalnego.

W wyroku SN z dnia 27 marca 2013 r., III CSK 298/12, LEX nr 1365675, wskazano, iż: „Uzasadnione jest dokonywanie wykładni art. 647 1 § 1 w duchu życzliwej interpretacji dla podwykonawców , jako podmiotów o słabszej pozycji w obrocie gospodarczym, gdy mimo spełnienia przez nich świadczenia inwestor odmawia zapłaty”.

Na chwilę obecną pewne jest, że wykonawca generalny jest firma czeska AKVAHELP METAL spol s r.o. Z firmą miasto zawarło 6 umów, w tym 3 na wydłużenie terminu realizacjo umowy.

ff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-06-28 ok24.tv za infostrow.pl