Ani jeden zbiornik retencyjny – chroniący mieszkańców przed podtopieniami i zbierający wodę po deszczach i nawałnicach – nie powstał w tej kadencji. A zapowiedzi były , ze powstanie jako pierwszy zbiornik w okolicy ul. Osadniczej. O plany budowy i dlaczego miasto nie sięga po środki zewnętrzne na taka budowę pytał radny Andrzej Kornaszewski.
Podczas obrad Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.08.2017r. w pkt wolne głosy i wnioski, Pani Prezydent zarzuciła Radnym przekazywanie nieprawdziwych i nierzetelnych informacji o braku podejmowania skutecznych działań przez władze miasta w zakresie budowy zbiorników retencyjnych, kolektorów deszczowych. Od tego momentu minął prawie rok, a żadne pracę nie zostały rozpoczęte i w dalszym ciągu przy występowaniu ulewnych opadów deszczu wiele nieruchomości na terenie miasta jest zalewana przez ewidentne zaniedbania z bieżącej kadencji samorządu. Zapowiadana wówczas m.in. budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Kamiennej (koszt realizacji prac ponad 1 milion złotych) oraz kolektora w rejonie ul. Torowej i Osadniczej (koszt realizacji prac ponad 10 milionów złotych) nie została rozpoczęta. Urząd Miasta nie złożył nawet wniosków na realizację zadań inwestycyjnych o uzyskanie dofinansowania zewnętrznego w ramach ogłoszonych naborów przez:
Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO z terminem składania wniosków od 28.12.2017 – 31.01.2018r. – poddziałanie 4.1.3 Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstw.

WFOŚiGW w Poznaniu na przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz z odnawialnymi źródłami energii oraz ochrony przed hałasem z terminem składania wniosków do 19.01.2018r.

Wniosek złożony przez PWiK WODKAN na kwotę 4.424.972,04 zł do naboru w ramach WRPO nie obejmuje całości prac przewidzianych do realizacji w rejonie ulicy Torowej i Osadniczej. Natomiast wnioski złożone na kwoty 1.764.108,00 zł i 3.852.659,00 zł do naboru realizowanego przez WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kolektorów deszczowych, oraz zbiornika retencyjnego wód deszczowych z urządzeniami towarzyszącymi w rejonie ul. Torowej nie uzyskały wnioskowanego dofinansowania. Ponadto złożone wnioski nie obejmowały budowy zbiornika retencyjnego przy ulicy Kamiennej.
Zatem kolejny raz w bieżącej kadencji Pani Prezydent występuje sytuacja braku skutecznego pozyskiwania bezzwrotnych dofinansowań na zadania inwestycyjne, które w sposób realny rozwiązują problemy miasta i jego mieszkańców. Natomiast konieczne i oczekiwane inwestycje będą musiały być realizowane w następnej kadencji w ramach własnych środków. Pani Prezydent zamiast w sposób prawidłowy nadzorować podległych pracowników Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych oraz spółek komunalnych woli nabywać doświadczenie samorządowe na licznych wyjazdach krajowych i zagranicznych oraz odbierać „przyznane” nagrody i wyróżnienia otrzymywane za opłacone w wysokiej wysokości wpisowe.
Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
Z jakiego powodu miasto nie złożyło wniosku na budowę zbiornika retencyjnego przy ulicy Kamiennej w ramach ogłoszonych naborów?

Czy w związku z brakiem uzyskania dofinansowania zewnętrznego na budowę kolektorów deszczowych, oraz zbiornika retencyjnego wód deszczowych z urządzeniami towarzyszącymi w rejonie ul. Torowej, zadanie w pełnym zakresie będzie realizowane w bieżącym roku przez WODKAN z własnych środków? W zatwierdzonym przez Radę Miejską planie inwestycyjnym PWiK WODKAN została uwzględniona realizacja inwestycji przy współudziale środków zewnętrznych. Jeżeli tak, jaki wpływ realizacja zadania wyłącznie ze środków własnych Spółki będzie miała na wysokość opłat pobieranych za wody opadowe w latach następnych?

Czy w związku z brakiem uzyskania dofinansowania zewnętrznego ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na realizacje zadań inwestycyjnych:
„Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej w ulicach Krakowska, Lubelska, Opolska, Bałtycka, Łódzka, Śląska”,
„Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej w ulicach Działkowa, Grodzieńska, Stanisławowska”,
„Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej w rejonie ulic Wrocławska i Wysocka”,
„Zabudowa separatora i wylotu z kanalizacji deszczowej do rowu B-1 w rejonie ulicy Długiej”,
Modernizacja układu stanowiska krat i układu odprowadzania w przepompowni głównej:,

zadania w pełnym zakresie będą realizowane w bieżącym roku przez WODKAN z własnych środków? W zatwierdzonym przez Radę Miejską planie inwestycyjnym PWiK WODKAN została uwzględniona realizacja inwestycji przy współudziale środków zewnętrznych. Jeżeli tak, jaki wpływ realizacja zadania wyłącznie ze środków własnych Spółki będzie miała na wysokość opłat pobieranych za wody opadowe, odprowadzanie ścieków w latach następnych?

Czy w związku z brakiem uzyskania dofinansowania zewnętrznego na budowę kolektorów deszczowych, oraz zbiornika retencyjnego wód deszczowych z urządzeniami towarzyszącymi w rejonie ul. Torowej, Spółka WODKAN odstąpi od realizacji innych zdań inwestycyjnych na terenie miasta? Jeżeli tak, proszę o ich podanie.

Czy w zatwierdzonej przez Wody Polskie Taryfie spółki WODKAN opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w latach następnych występują podwyżki obowiązujących opłat?  Proszę o udostępnienie zatwierdzonej Taryfy Spółki WODKAN przez Wody Polskie.
2018-06-28 ok24.tv