Były spotkania, były rozmowy ale konkretnych efektów póki co nie widać. Mowa o działaniach władz Ostrowa Wielkopolskiego dotyczących wód geotermalnych. Temat w czerwcu wywołał – radny PO Wojciech Kornaszewski  –  po analizie publikacji pokazujących, że w tym mieście są znakomite warunki do wszelkich prac geotermalnych.

Zastępca prezydenta poinformował mnie, że jest po rozmowie ze stowarzyszeniem, które się tego typu tematami zajmuje. Geotermalne źródła to nie tylko tanie aquaparki i rozrywka, to przede wszystkim to sa tańsze źródła energii odnawialnej – mówi Wojciech Kornaszewski. 

Zdaniem radnego wskazane zasoby nadają się do wszystkiego włącznie z produkcją prądu. Ale to inwestycja warta miliony złotych i obciążona ogromnym ryzykiem. 

Z informacji przedstawionej przez merytoryczną komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego wynika, że dotychczas nie były prowadzone jakiekolwiek działania w kwestii możliwości wykorzystania energii geotermalnej. Ewentualne źródła finansowania zewnętrznego dla ewentualnych projektów w ww. obszarze to:

  • Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 (WRPO 2014+)

Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych,
Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.

Zaplanowano tutaj wsparcie finansowe na budowę, rozbudowę oraz przebudowę instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii geotermalnej – do 2MWth.

Beneficjentem poddziałania 3.1.1 będą m.in.: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki zależne od jst posiadające osobowość prawną oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne.

W 2015 r. nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym.

  • Fundusze norweskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Z informacji uzyskanej w dniu dzisiejszym (tj. 01.07.2015 r.) z Ministerstwa Środowiska wynika, iż w ramach drugiej edycji funduszy norweskich i EOG w 2015 r. nie przewiduje się naboru wniosków w przedmiotowym obszarze – została wyczerpana cała alokacja przewidziana na realizację Programu związanego z produkcją energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Projekty kwalifikujące się do tego programu to inwestycje mające za zadanie zastąpienie przestarzałych źródeł ciepła nowoczesnymi pochodzącymi ze źródeł odnawialnych, w tym m.in.: instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych.

mapa-źródeł-geotermalnych-Polski-3Obecnie trwają negocjacje dotyczące nowej perspektywy finansowania.

  • Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

NFOŚiGW w ramach priorytetu „Ochrona atmosfery” koordynuje program „Wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii.Część 1) BOCIAN – rozproszone odnawialne źródła energii. Obecnie (od 17.04.2015 r. do 29.12.2015 r. lub wyczerpania alokacji) trwa nabór wniosków w ramach ww. programu. Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Projekty kwalifikujące się do dofinansowania w ramach ww. programu to inwestycje polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym m.in. instalacje pozyskujące energię z wód geotermalnych.

2015-10-22 ok24.tv