Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż z dniem 15.04.2020r. uruchamia przyjmowanie wniosków o pomoc dla przedsiębiorców w związku z epidemią

1. przyznanie mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
2. przyznanie przedsiębiorcom – osobom fizycznym nie zatrudniającym pracowników – dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności na podstawie art. 15 zzc ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
3. przyznanie organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie art. 15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru, tj. do dnia 28.04.2020r.
Przesłanie lub złożenie w/w wniosków o dofinansowanie będzie możliwe poprzez:
• serwis praca.gov.pl albo
• pocztę tradycyjną na adres; Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 29a, (liczy się data wpływu do Urzędu) lub
•osobiście w siedzibie urzędu w godz. 7:30 – 10:00

Złożone dokumenty zostaną rozpatrzone pod katem formalnym i merytorycznym, a wnioskodawcy niezwłocznie poinformowani o sposobie rozpatrzenia ich wniosków (telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail, serwisu praca.gov.pl).
W przypadku przedsiębiorców, którzy nie posiadają podpisu elektronicznego (podpis kwalifikowany, profil zaufany), pracownik Urzędu Pracy telefonicznie poinformuje o formie i terminie zawierania umowy i weryfikacji tożsamości.
UWAGA !
Część D wniosku – winna być podpisana przez wnioskodawcą, z uwagi na odpowiedzialność karną wynikającą z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019r. poz. 1950, ze zm.) za złożenie fałszywego oświadczenia lub zatajenie prawdy.