Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym. – XI Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. 

Prezydent Beata Klimek przyznała, że Centra Obsługi Klienta, które działają w ramach spółki Holdikom ( bo ta spółka ma specjalne upoważnienie bankowe na prowadzenie tego typu działalności) – przynoszą straty. Nie ma na dziś planów likwidacji COK-ów, jednak będą one podlegały innej spółce, która będzie musiała do nich – mówiąc kolokwialnie – dokładać. Prezydent Klimek wskazała, że COK-i będą podlegały PWiK Wodkan SA. Prezes Zarządu spółki nie wypowiedział się n ten temat.

Radny Wojciech Matuszczak dopytywał o plany budowy kompleksu boisk sportowych. Nawiązał do spotkania z przedstawicielami Rady Osiedla nr 3 Krępa, którzy chcą wskazania miejskiego gruntu, n którym mogłoby powstać boisko. Władze miast zamiast tego – prostego boisk i placu zbaw – rzuciły pomysł budowy ośrodka sportowego, ale nie na terenach miejskich, tylko na działce należącej dziś do Miejskiego Zakładu Zieleni, na którą wywożony był humus. Szczegółów projektu nie zaprezentowano ni na spotkaniu z Radą Osiedla, ani na sesji.

W kwestii budowy hali sportowej – projekt na około 30 mln złotych – prezydent podkreślał, że Kalisz rocznie do Hali rena dokłada z budżetu 700 tysięcy złotych. Sceptycznie odniosła się do pomysłu radnego Wojciecha Matuszczaka, by budować halę sportowo-targowo-widowiskową n terenach powojskowych przy ul. Wojska Polskiego.

Radny Rafał Admczak chciał poznać szczegóły spotkania z przedstawicielami zarządu MAHLE. Wiadomo bowiem, że nową halę Mahle buduje na terenie Krotoszyna. Z kolei tajemnica Poliszynela są plany budowy dużego zakładu i hali produkcyjnej na terenie Gminy Raszków. Burmistrz Jacek Bartczak kilka miesięcy temu potwierdził telewizji ok24.tv, że inwestor jest, jest zainteresowany i  realizacja tych planów nastąpi jeszcze w tej kadencji. Inwestor pojawiłby się tuż za granicą Ostrowa Wielkopolskiego, w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków. Prezydent Beata Klimek na pytanie radnego odpowiedziała, że podczas spotkania z przedstawicielami koncernu Mahle starała się przedstawić i zaprezentować wszystkie walory Ostrowa Wielkopolskiego.

>>> RETRANSMISJA CAŁEJ SESJI RADY  <<<

Porządek obrad

I Otwarcie.  – godz. 9.00

II Przyjęcie porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej.

IV Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych w okresie od IX do XI Sesji Rady Miejskiej.

VI Interpelacje i wnioski radnych.

VII Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

2) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

3) zmiany uchwały nr IX/85/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2014 rok,

4) zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim,

5) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku,

6) uchwalenia Regulaminu Targowisk w Ostrowie Wielkopolskim,

7) zmiany uchwały nr XVIII/198/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,

8) zaliczenia drogi w rejonie ul. Konwaliowej, do kategorii dróg gminnych,

9) skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

10) przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Węglowej i Górniczej w Ostrowie Wielkopolskim,

11) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Stanisława Maczka,

12) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Sadowej.

VIII Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

IX Wolne wnioski i informacje.

X Zakończenie obrad.