Stowarzyszenie Nowoczesna wystosowało do prezydent Beaty Klimek pismo otwarte na temat projektów zmodernizowania basenu przy ulicy Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim. List ten publikujemy poniżej w całości.

ostrow_wielkopolski-225List Otwarty do Pani Beaty Klimek
Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Szanowna Pani Prezydent,
Doceniając podjętą przez Panią Prezydent próbę przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie rewitalizacji basenu przy ulicy Paderewskiego, Koło Powiatu Ostrowskiego Nowoczesna zwraca się do Pani Prezydent z apelem o przekazywanie wszystkim zainteresowanym stronom rzetelnych informacji, uwzględnienie w konsultacjach dodatkowej, czwartej koncepcji oraz podjęcie współpracy z władzami powiatu ostrowskiego na rzecz jej realizacji.
Zgodnie z „Ogólnymi Zasadami Konsultacji Społecznych Wspomagających Proces Podejmowania Decyzji w Jednostkach Samorządu Terytorialnego” celem konsultacji społecznych jest między innymi:
„1) przekazanie społeczności lokalnej pełnej i rzetelnej informacji na temat spraw poddanych konsultacjom,
2) poznanie opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie,
3) osiągnięcie wyższej efektywności i trafności procesów decyzyjnych”.
Ta sama publikacja przypomina również o „informacyjnej roli wskaźników”.

W tym konkretnym przypadku, zdecydowanie zabrakło przekazania pełnej i rzetelnej informacji, a w szczególności prezentacji istotnych wskaźników. Są to, między innymi, obłożenie funkcjonujących w mieście dwóch basenów krytych i wykorzystanie w okresie letnim terenów rekreacyjnych Piaski – Szczygliczka. Ponadto, przedstawione informacje nie mogą ograniczać się do kosztów budowy wg poszczególnych koncepcji. Muszą zawierać także szacunkowe koszty ich bieżącej eksploatacji, które będą miały wpływ zarówno na obciążenie budżetu miasta w kolejnych latach jak i cenę biletów. Ta z kolei będzie decydować o tym, jak często i w jakim zakresie mieszkańcy będą mogli sobie pozwolić na korzystanie z nowego obiektu. Dlatego też konieczne jest również podanie informacji o szacunkowej cenie biletów.

Wykorzystanie odpowiednich wskaźników, w tym wymienionych powyżej, umożliwi analizę stanu obecnego, rzeczywiste określenie potrzeb, przewidywanych korzyści i potencjalnych zagrożeń. Może się bowiem okazać, że powstanie trzeciego basenu krytego w mieście doprowadzi do zamknięcia jednego z dwóch już istniejących. W rezultacie, inwestycja za 12 milionów złotych, zamiast oczekiwanej poprawy, może spowodować pogorszenie oferty rekreacyjnej. Niewątpliwie, zespołowi ekspertów powołanemu do pracy nad tym projektem znanych jest znacznie więcej narzędzi opracowania miarodajnych wskaźników i przeprowadzenia niezbędnych analiz. Oczekujemy, że wyniki prac zespołu w tym zakresie zostaną przedstawione w kolejnym etapie konsultacji.

Przede wszystkim jednak lokalna społeczność ma prawo do rzetelnej informacji o źródłach finansowania planowanej inwestycji. Ponieważ przewidziana na ten cel kwota 12 milionów złotych w innym wariancie może być przeznaczona na poprawę komunikacji, w sondażu należy postawić dwa pytania: 1) „Czy wybieracie Państwo przeznaczenie środków z budżetu miasta na zagospodarowania basenu przy ul. Paderewskiego kosztem rezygnacji z budowy północnej ramy komunikacyjnej?” i 2) „Jeśli tak, to która koncepcja zagospodarowania basenu przy ul. Paderewskiego odpowiada Państwu najbardziej?”
Ponadto, zasadnym wydaje się uwzględnienie w ankiecie czwartej, znacznie szerszej koncepcji. Polega ona na rozbudowie istniejącego basenu krytego „Wodny Raj” i kompleksowej modernizacji odkrytego basenu przy ul. Paderewskiego. Tym samym, możliwe byłoby zaspokojenie potrzeb o wiele większej grupy mieszkańców. W tym miejscu warto wspomnieć o konieczności wyposażenia obu obiektów w windy dla osób niepełnosprawnych. Niestety, żadna z trzech przedstawionych koncepcji nie przewiduje tego rodzaju udogodnień.

Nie przekonuje nas argumentacja, że basen „Wodny Raj” stanowi własność powiatu, a przylegający do niego teren jest własnością miasta. Postulujemy, aby władze miasta Ostrowa zaprosiły do dialogu również władze powiatu ostrowskiego. Bardzo pobieżne wyliczenia wskazują, że czwarta koncepcja byłaby najbardziej uzasadniona ekonomicznie. Zaoszczędzona dzięki współpracy z powiatem część kwoty 12 milionów mogłaby zostać przeznaczona na realizację budowy północnej ramy komunikacyjnej. Dodatkowym argumentem jest możliwość pozyskania znaczących zewnętrznych środków finansowych na realizację tej koncepcji.

Z wyrazami szacunku,
Andrzej Pichet
Katarzyna Świtała
Regina Jańska
W imieniu Koła Powiatu Ostrowskiego Stowarzyszenia .Nowoczesna

2015-08-20 ok24.tv