Do końca marca większość sądów powszechnych odwołuje rozprawy jawne, a także ogranicza możliwość przebywania osób postronnych w ich siedzibach. O podjęcie działań w celu zapewnienia pracownikom sądów bezpieczeństwa apelowało Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”.
Na podstawie:
• art. 54 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 365),
• ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374)
zarządzam:
§1
Odwołanie wszystkich rozpraw i posiedzeń wyznaczonych na terminy w okresie od dnia 13 do 31 marca 2020 roku w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim, z wyjątkiem spraw pilnych w sposób oczywisty wymagających odbycia posiedzenia.

§2
Powiadomienie stron i uczestników o odwołaniu rozpraw i posiedzeń. – czytamy na stronie ostrowskiego sądu. Podobnie jest we wszystkich sądach regionu. W najbliższym czasie nie będzie żadnych rozpraw „z wyjątkiem spraw pilnych w sposób oczywisty wymagających odbycia posiedzenia”