System głosowania i mikrofonów dla radnych czy defibrylatory  oraz inne uchwały.

Uchwały w sprawie:

3)  zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
4)  zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
5)  emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu,
6)  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok  Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w
Ostrowie Wielkopolskim,
7)  wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
8)  wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na
lata 2015-2020,
9)  przekształcenia Ośrodka Wsparcia – Domu Dziennego Pobytu działającym przy Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim w Dzienny Dom „Se-
nior-WIGOR” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 17,
10) zmiany uchwały nr XXVI/374/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia
30 października 2008 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim,
11) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-
WIGOR” w Ostrowie Wielkopolskim,
12) określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
13) zaliczenia drogi w rejonie ul. Południowej do kategorii dróg gminnych,
14) powołania Zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądo-
wych,
15) skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
16) skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1  w Ostrowie Wielkopolskim.
17) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożyt-
ku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działal-
ności statutowej tych organizacji,
18) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Wrocławskiej,
19) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Ostrowa
Wielkopolskiego dla działek 13/2,14/2, 14/7 z obrębu 0105.