[jwplayer mediaid=”4521″]


 

Ostrów Wielkopolski 26.08.2015r

Interpelacja

Szanowna Pani Prezydent

W związku z podaną na stronach Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA informacją o wynikach przetargu nieograniczonego z dnia 22.05.2015r. na zakup węgla kamiennego do celów  energetycznych zwracam się o podanie informacji, dlaczego Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA w celu ograniczenia wysokiego kosztu zakupu nie uczestniczył w zakupach paliw węglowych Grupy Zakupowej utworzonej przez udziałowca mniejszościowego GDF Suez?.

Proszę o podanie jaka jest różnica w cenie zakupu pomiędzy ceną ofertową na przetargu organizowanym przez OZC SA, a ceną ofertową uzyskaną na przetargu organizowanym przez grupę zakupową GDF SUEZ ?

Kiedy zostanie ogłoszony przetarg na zakup biomasy której dostawcą obecnie jest Sklejka Eko SA ?

Milena Kowalska

Radna Rady Miejskiej

 


Ostrów Wielkopolski 23.08.2015r

Interpelacja

Szanowna Pani Prezydent

W związku z publikacjami medialnymi dotyczącymi zmian w radach nadzorczych spółek komunalnych zwracam się z prośbą o udzielenie informacji:

  • Jakie kompetencje zadecydowały o tym aby powierzyć Panu Markowi Czemplikowi reprezentującemu Panią Prezydent w procesach sądowych, członkostwo w Radzie Nadzorczej Ostrowskiego TBS?
  • Jakie kompetencje zadecydowały o tym aby powierzyć Panu Sławomirowi Piskorskiemu, szefowi lokalnych struktur SLD członkostwo w Radzie Nadzorczej Miejskiego Zakładu Zieleni sp. z o.o.?
  • Co zadecydowało o tym że złamano obowiązująca do tej pory niepisana w Mieście zasadę zgodnie z którą członkowie Zarządów Spółek nie mogli dorabiać i zasiadać w radach nadzorczych innych miejskich spółek komunalnych i do Rady Nadzorczej RZZO sp. z o.o. powołano Pana Ryszarda Wiśniewskiego, Prezesa MZGM sp. z o.o., ?
  • Czy zabiegano o to aby zagwarantować miejsce w Radzie Nadzorczej RZZO sp. z o.o. osobom delegowanym przez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy oraz Związek Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej aby zapewnić dobre relacje z tymi Związkami i zabezpieczyć strumień odpadów dla prawidłowego funkcjonowania RZZO sp. z o.o.?

Milena Kowalska

Radna Rady Miejskiej


Ostrów Wielkopolski 26.08.2015r

Interpelacja

Szanowna Pani Prezydent

W związku z otrzymaną odpowiedzią na moją interpelacje z dnia 29 czerwca 2015r, dotyczącą konieczności wdrożenia systemowych działań mających na celu oddłużenie mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych którym grozi wykluczenie społeczne, pragnę zwrócić się do Pana Prezesa MZGM sp. z o.o. z prośbą o opracowanie na najbliższą sesję  Rady Miasta, wzorem innych miast propozycji Zarządu MZGM sp. z o.o. w powyższym zakresie, uwzględniających ulgi i umorzenia wierzytelności przy jednorazowej spłacie zadłużenia oraz przy ratalnym systemie spłat. Celem nadrzędnym jest umożliwienie lokatorom wyjście ze spirali zadłużenia i nie mnożenie odsetek karnych i kosztów postępowania egzekucyjnego. Celem pobocznym jest  odzyskanie części należności które mogą zostać bezpowrotnie stracone jeśli nie wdrożymy systemu wsparcia dla lokatorów.

Jak wynika z przedstawionych przez Prezesa MZGM sp. z o.o. informacji w księgach rachunkowych spółki zaewidencjonowane są wierzytelności :

– w postępowaniu przedsądowym od 614 lokali z opóźnieniem płatności powyżej 180 dni na kwotę   2.326.703,43 zł

– w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych na kwotę 7.864.321,08 zł (ilości lokali nie podano)

Kwota ta stanowi sumę ponad 10 milionów złotych. Odzyskanie części tych należności stanowić może źródło finansowania remontów zasobów lokalowych i likwidacje wspólnych toalet.

Proszę jednocześnie o wyjaśnienie dlaczego wysokość zasądzonych i wymagalnych kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego na dzień 31.05.2015 r. wynosi  1.426.758,25 zł, a w Spółce nie występują wymagalne koszty zastępstwa procesowego należnego do zapłaty kancelarii prawnej obsługującej spółkę?. Mam prośbę o podanie nazwy kancelarii prawnej obsługującej MZGM sp. z o.o. i czy koszty zastępstwa procesowego na rzecz tej kancelarii płacone są bez względu na efekt egzekucji? Jakie koszty zastępstwa procesowego wypłacono tej kancelarii za okres od stycznia 2015r. do sierpnia 2015r.?

Jak co kolejną sesję pragnę poinformować opinię publiczną, że jako Przewodnicząca Komisji Finansów i Budżetu nie otrzymałam od Zarządu MZGM sp. z o.o. prognoz finansowych które byłyby podstawą zamrożenia rewaloryzacji stawek czynszowych.

Milena Kowalska

Radna Rady Miejskiej