Podczas obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w maju br. złożyłam interpelację w sprawie powstałego opóźnienia w oddaniu do użytku zadania inwestycyjnego związanego z przebudową pomieszczeń I,II kondygnacji budynku przy ulicy Kolejowej na pomieszczenia biblioteki multimedialnej w ramach zadania „MultiMedia – rozbudowa oferty Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim o bibliotekę multimedialną”.

Zgodnie z zapowiedziami Pani Prezydent wszelkie pracę budowlane, dostawa i montaż wyposażenia wnętrz oraz dostawa i montaż wyposażenia multimedialnego miały zostać zakończone w I kwartale 2018r. (czyli do końca marca 2018!). Następnie miało nastąpić zatrudnienie i przeszkolenie przyszłych pracowników Mediateki. Otwarcie obiektu miało nastąpić w połowie tego roku. Jednak jak wynika z udzielonej przez Panią Prezydent odpowiedzi otwarcie obiektu nastąpi dopiero w drugiej połowie sierpnia. Jest to kolejny przykład na to, że poprzez brak właściwego nadzoru oraz koordynowania pracy w Urzędzie Miejskim, inwestycje, z których mogliby korzystać mieszkańcy naszego miasta, są udostępniane do użytku z dużym opóźnieniem. Najmłodsi oraz osoby starsze nie będą mogli korzystać z Mediateki w okresie wakacji, co mogłoby wpłynąć również na podniesienie atrakcyjności naszego miasta pod względem turystycznym.

         Czy Pani Prezydent wraz z współpracownikami nie potrafiła prawidłowo zaplanować wszystkich czynności, aby zakup całego wyposażenia oraz zatrudnienie pracowników nastąpiło z odpowiednim wyprzedzeniem? Środki finansowe  na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie miasta.

Niestety, z wielkim zaniepokojeniem muszę stwierdzić, że przypadek opóźnienia otwarcia MediaTeki nie jest  wyjątkiem w ostatnim czasie. W trakcie obrad sesji w miesiącu maju br. na wniosek Pani Prezydent realizacja termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego i Sali Sesyjnej zostały przełożone na następny rok. Zgodnie z informacją udzieloną przez Panią Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, pierwszy ogłoszony przetarg na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego został unieważniony z powodu niespełniania przez oferentów wymagań formalnych oraz planowanych zadań w ramach rewitalizacji. Jednak na stronie BIP Urzędu Miejskiego w uzasadnieniu unieważnienia postępowania jako powód podany został: brak wystarczających środków na realizacje przedsięwzięcia. Jakie wystąpiły przeciwwskazania, aby w tym roku dokonać termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego, skoro żadne remonty w ramach rewitalizacji nie będą realizowane? Można przypuszczać, że zbyt późno ogłoszono przetarg i firmy budowlane nie są w stanie zrealizować pełnego zakresu do końca 2018 roku.

W bieżącej kadencji samorządu tak wiele uwagi radni Platformy Obywatelskiej oraz radni niezależni zwracali uwagę na poprawę warunków sanitarnych w lokalach mieszkalnych będących w zasobach MZGM oraz placówkach oświatowych. W budżecie miasta na bieżący rok zostały zabezpieczone środki finansowe na modernizację pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 11, ale zbyt późne ogłoszenie pierwszego przetargu dopiero w połowie maja spowoduje, że remont łazienek -jeżeli dojdzie do skutku- będzie realizowany w miesiącu wrześniu, czyli w momencie prowadzenia w szkole zajęć równolegle na dwóch kondygnacjach. Czy Pani Prezydent zabrakło wyobraźni aby remont sanitariatów prowadzić w okresie zajęć szkolnych, zamiast w okresie przerwy wakacyjnej?

Tak wiele Pani Prezydent mówiła o tym jak ważne są projekty realizowane w ramach inicjatywy lokalnej – głównie z uwagi na udział mieszkańców w ich realizacji. W przypadku Przedszkola Publicznego nr 1 grupa inicjatywna zamierzała realizować modernizację i rozbudowę łazienki i szatni, ale zbyt późno ogłoszone przetargi przez podległy Pani Prezydent Wydział Rozwoju Miasta spowodowały dwukrotne unieważnienie postępowań przetargowych i odstąpienie od realizacji tego zadania. Analogiczna sytuacja może wystąpić w przypadku budowy placu zabaw przystosowanego dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 12.

Z kolei w  przypadku trwających już inwestycji takich jak budowa przedszkola w rejonie ulicy Kujawskiej oraz przebudowy budynku na lokale komunalne przy ul. Wiosny Ludów ewidentnie widać, że występują opóźnienia w ich realizacji. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Z jakiego powodu nie podjęto prac związanych z zakupem dodatkowego wyposażenia oraz zatrudnienia pracowników, aby dokonać otwarcia budynku przy ulicy Kolejowej na cele biblioteki multimedialnej w pierwotnie podawanych przez Panią Prezydent terminie, tj. w I połowie br.?
  2. Z jakiego powodu postępowania przetargowe na modernizacje sanitariatów w placówkach oświatowych zostały ogłoszone dopiero w miesiącu maju i dopuszczono możliwość realizacji prac budowlanych w miesiącu wrześniu podczas odbywających się zajęć?
  3. Czy w bieżącym roku zostanie zrealizowana modernizacja i rozbudowa łazienki i szatni w PP nr 1 w ramach inicjatywy lokalnej?
  4. Czy w stosunku do osób odpowiedzialnych w Urzędzie Miejskim za realizacje procesów inwestycyjnych zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe za brak właściwego nadzoru i koordynacji? W ostatnim czasie Pani Prezydent dokonała wiele zmian personalnym w Wydziale Gospodarki Komunalnej.

Czy przebudowa budynku przy ul. Wiosny Ludów 29 na lokale komunalne zostanie zakończona w pierwotnym terminie do 30.08.2018r.?

2018-06-30 ok24.tv