24 kwietnia 2014 roku został uchwalony „Programu usuwania azbestu dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”. Wg danych zamieszczonych w bazie azbestowej prowadzonej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na dzień 3 września 2015 roku na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski:
– zinwentaryzowano 21 442 357 kg wyrobów zawierających azbest,  w tym:
– 1 047 706 kg u osób fizycznych

– 20 394 651 kg u osób prawnych

– unieszkodliwiono 356 967 kg wyrobów zawierających azbest, w tym:

– 356 967 kg u osób fizycznych

– 271 916 kg u osób prawnych

– pozostało do unieszkodliwienia 21 085 390 kg wyrobów zawierających azbest, w tym:

– 21 085 390 kg u osób fizycznych

– 20 309 600 kg u osób prawnych

Miasto Ostrów Wielkopolski nie prowadzi bezpośrednio zbiórki wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Demontaż i usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski prowadzony jest przez Powiat Ostrowski w ramach programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”.  Realizacja tego programu jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Powiatu Ostrowskiego i gmin z terenu Powiatu Ostrowskiego. W budżecie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na 2015 rok zabezpieczono na ten cel środki  w wysokości 35 000 zł. W 2015 roku do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w ramach programu „Usuwania wyrobów azbestowych z terenu Powiatu Ostrowskiego” realizowanego przez Powiat Ostrowski wspólnie z gminami ościennymi wpłynęło 49 wniosków z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Wszystkie wnioski po zweryfikowaniu zostały przekazane do starostwa celem realizacji. Wg informacji telefonicznej z dnia   3 września 2015 r. starostwo wszystkie wnioski przekazało do realizacji podmiotowi, wyłonionemu w drodze przetargu, celem usunięcia wyrobów zawierających azbest i przekazania ich do unieszkodliwienia.

Zgodnie z podpisana umową powiat przedłoży Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski do dnia 10 listopada 2015 roku sprawozdanie z realizacji usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2015 roku. Niewykorzystane środki finansowe podlegają zwrotowi po zakończeniu i rozliczeniu programu w 2015 roku.

2015-10-15 ok24.tv