Po spółce Targowiska Miejskie czas na kolejny konkurs – tym razem w spółce Miejski Zakład Komunikacji SA.  Wcześniej prezesów zarządów spółek komunalnych: Holdikom SA, MZGM, OZC, PWiK Wodkan wybrano bez konkursu. Wśród dodatkowych kryteriów branych pod uwagę przy ocenie kandydatur będzie m.in. doświadczenie na podobnym stanowisku w przedsiębiorstwie o takim samym profilu działalności. Nieoficjalnie pojawiają się głosy, że nowym prezesem może zostać zwolniony z Jarocińskich Linii Autobusowych Bartosz Ziółkowski, związany z posłem Solidarnej Polski Andrzejem Derą.

thumb

Zgłoszenia kandydatów na prezesa MZK SA należy dokonywać pisemnie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Miejski Zakład Komunikacji Spółka Akcyjna, w siedzibie spółki w terminie do 20 lipca 2015r. do godz.12.00.

Wymagania postawione przez Radę Nadzorczą to:
1) posiadać obywatelstwo polskie;
2) korzystać z pełni praw publicznych;
3) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
4) posiadać wykształcenie wyższe magisterskie preferowane: ekonomiczne, techniczne kierunkowe,
5) posiadać znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego,
6) posiadać znajomość ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
7) posiadać praktyczną znajomość aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa transportu zbiorowego,
8) posiadać co najmniej pięcioletni staż w zarządzaniu na stanowiskach kierowniczych,
9) nie być karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) posiadać umiejętności organizacyjne, menadżerskie, kontrolne.

Dodatkowymi atutami będą:
1) doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwach o zbliżonym zakresie działalności,
2) praca na równorzędnym lub innym stanowisku kierowniczym bądź koordynującym,
3) studia podyplomowe lub inne kursy specjalistyczne, w szczególności w zakresie ekonomii lub prawa gospodarczego,

Ogłoszenie o konkursie:

Rada Nadzorcza spółki „Miejski Zakład Komunikacji” Spółka Akcyjna OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI „MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI” S.A. W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Rada Nadzorcza spółki „Miejski Zakład Komunikacji” Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Lotniczej 30, działając na podstawie podjętej uchwały z dnia 07 lipca 2015r. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu spółki zapraszając do składania zgłoszeń – ofert w tym zakresie.

Szczegółowe warunki i przebieg konkursu, wymagane dokumenty oraz warunki zgłoszenia dostępne są w sekretariacie spółki „Miejski Zakład Komunikacji” Spółka Akcyjna Ostrów Wielkopolski ul. Lotnicza 30, na stronie internetowej spółki lub drogą mailową po dostarczeniu zapytania na adres sekretariat@mzk-ostrow.com.pl

Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie na Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania na stanowisko członka zarządu kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo powtórzyć postępowanie kwalifikacyjne.  Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zakończeniu konkursu bez wyłonienia kandydatów na Prezesa Zarządu.

2015-07-07 ok24.tv