„Czy da się dobrze wykonać zły budżet?” – pytają radni Koalicji Obywatelskiej
Nawet zły budżet można dobrze gdy zgadzają się liczby. Wpływy odpowiadają zakładanym
wpływom, wydatki odpowiadają zakładanym wydatkom. Tu zadanie prawidłowej pod
względem rachunkowym realizacji budżetu jest o tyle ułatwione, że w ciągu roku Rada
Miejska podjęła 11 uchwał w sprawie zmian do budżetu miasta, co nie jest również żadnym
samorządowym novum.
W ocenie budżetu radni uwzględniają wpływ na budżet pandemia i działań rządu PiS, który co rusz
nakłada na samorządy zadania bez adekwatnej rekompensaty czy dokonuje zmian w
systemie podatkowym, które oddziałują na samorządowy budżet właśnie.

Negatywnej ocenie poddajemy przede wszystkim kwestię zadłużenia miasta. Podjęta w 2020
roku decyzja o zadłużeniu miasta na dodatkowe 110 milionów zł, które mieszkańcy będą
spłacać do 2045 roku, do dzisiaj budzi negatywne oceny ostrowian. Rozumiemy, że
zaciągnęliście Państwo pożyczkę, żeby w czasie, kiedy kończy się jedna perspektywa
funduszy unijnych, a kolejna jeszcze się nie zaczęła, prowadzić inwestycje. Nie godzimy się
jednak na to, żeby tak ogromna część tej kwoty stanowiła wydatki nie na impuls gospodarczy, a na wyborcze gadżety. Nikt nie ma chyba wątpliwości, że planowany do 2023
roku „Ostrowski Ekspres Inwestycyjny,” jest w rzeczywistości ekspresem wyborczym na
kredyt. Ważne też, żeby nazywać rzeczy po imieniu, a nie rozmywać temat, mówiąc o
„atrakcyjnym finansowaniu zwrotnym ze środków banku Unii Europejskiej.” Pożyczka jest
pożyczką, a ta wbrew obiegowej opinii, wcale nie jest przeznaczona na wkład własny pod
inwestycje finansowane z dotacji unijnych.

Nie sposób tu pominąć odniesienia do Państwa koronnego argumentu, jakim jest
podwyższona ocena ratingowa miasta, wykonana przez Fitch Ratings. W raporcie firmy
czytamy de facto, że owa podwyższona ocena jak rozumiemy, wynika z prognozowanego
odbicia gospodarczego, które nas czeka po pandemii i raczej mimo Państwa działań w
postaci znacznego wzrostu zadłużenia miasta, aniżeli dzięki Państwa wybitnej gospodarce
finansowej. W naszych oczach ocena ta jest odbiciem czynników niezależnych od władz
miasta, a nie efektem Waszych działań.

O plusach tego budżetu mówiliście Państwo przez ostatni rok bez przerwy, więc przechodząc
dalej do kwestii, którymi z dość oczywistych względów się nie chwalicie. Uważamy, że to zły
budżet również z uwagi na wydatki na administrację publiczną – prawie 21 milionów złotych
na utrzymanie Urzędu Miejskiego, w tym ponad 1,5 miliona zł na premie i nagrody dla
urzędników. W kryzysowym roku pandemii koronawirusa, te 1,5 miliona zł świadczy o
kompletnym rozminięciu się przez Państwa ze społeczeństwem. Ponad 43 tysiące zł nagrody
dla wiceprezydenta Kostki, kiedy wielu ostrowian przez pandemię trudno wiązało koniec z
końcem, to akt arogancji władzy w momencie, kiedy zwykły mieszkaniec bardziej niż zwykle
potrzebował troski.
Widzimy też nadal tendencję do przekładania zadań na kolejny rok. W 2020 roku
realizowaliśmy 7 zadań drogowych z 2019 r., których zaplanowano 33. Na rok 2021, 24
zadania drogowe nie zrealizowane w 2020 roku za prawie 6 mln zł. Zrealizowano całkowicie
tylko 11 zadań drogowych, 1 projekt i 1 chodnik. Oczywiście była pandemia, ale czy wszystko
da się nią wytłumaczyć?
Podsumowując, ponieważ szerzej do wielu zagadnień z związanych z wykonaniem budżetu
odnieśliśmy się już w dyskusji nad raportem o stanie miasta, trudno nam, jako opozycyjnemu
Klubowi Radnych Koalicji Obywatelskiej, podpisać się pod wykonaniem budżetu, w którego tworzeniu i realizacji zostaliśmy tak bardzo pominięci. Doceniamy wkład merytorycznych
pracowników Urzędu, dzięki których staraniom strona rachunkowa się zgadza, jednak nie
możemy wziąć współodpowiedzialności za coś, w czym nie braliśmy udziału. To budżet Pani i
Pani radnych, to Państwo go uchwaliliście, zmienialiście i wykonywaliście. W związku z
powyższym zestawiając pozytywną ocenę strony rachunkowej z negatywną oceną
„zawartości” tego wykonania budżetu, jako Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej wstrzymamy
się od głosu w głosowaniu nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i zagłosujemy
przeciwko absolutorium dla Prezydenta Miasta.