[jwplayer mediaid=”4562″]

Ostrów Wielkopolski, dnia 18 sierpnia 2015 roku

Jakub Paduch

Radny Miejski Ostrowa Wielkopolskiego

Szanowna Pani

Beata Klimek

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

zwracam się z uprzejmą prośbą o przychylenie się do załączonej we wniosku propozycji oraz szczegółową, rzetelną odpowiedź na załączone interpelacje.

Jakub Paduch

Radny Miejski Ostrowa Wielkopolskiego

Wniosek 1.

W ostatnim czasie mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego wstrząsnął dramat noworodka, pozostawionego nad ranem na ulicy Nowa Krępa. Wielokrotnie, w związku z tym szeroko komentowanym wydarzeniem, podkreślano, że w naszym mieście nie istnieje tzw.: „okno życia”.

Po licznych prośbach, szczególnie ze strony młodych rodziców dotkniętych tą sytuacją, zwracam się z uprzejmym wnioskiem, aby Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski wsparła budowę tego typu obiektu na terenie miasta. Niewielkim kosztem można by wówczas uchronić w przyszłości niechciane dzieci przed tragedią.

Interpelacja 1.

W związku z przedstawioną na spotkaniach w dniach 3 i 4 sierpnia koncepcją budowy kompleksu basenów przy ulicy Paderewskiego, zwracam się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Jakie referencje w projektowaniu tego typu obiektów i przez kogo wystawione, posiada biuro architektoniczne IMB Asymetria? Ile obiektów basenowych zostało zrealizowanych w oparciu o projekty tego wykonawcy?
 2. Ile kosztowało opracowanie koncepcji rozbudowy przez krakowskie biuro architektoniczne IMB Asymetria?
 3. W jakim trybie ustawowym wyłoniono wykonawcę koncepcji zagospodarowania terenów?
 1. Jeżeli nie został przeprowadzony przetarg to dlaczego? Co motywowało jego niezorganizowanie?
 2. Jeżeli zamówienie zostało udzielone w formie zapytania ofertowego, proszę o informację jakim podmiotom wysłano zapytanie oraz kto i jak na nie odpowiedział?
 3. Jeżeli zamówienie zostało udzielone z wolnej ręki to kto tego dokonał oraz co spowodowało wybór tego konkretnego biura projektowego?

Interpelacja 2.

Według doniesień medialnych, na zlecenie władz miasta Ostrowa Wielkopolskiego został przygotowany plan rewitalizacji miasta. Autorem opracowania jest dr Przemysław Ciesiółka, pracownik Instytutu Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Mając na uwadze powyższe proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

 1. Ile kosztowało opracowanie planu rewitalizacji przez dr. Przemysława Ciesiółkę?
 2. W jakim trybie ustawowym wyłoniono wykonawcę planu rewitalizacji miasta?
 1. Jeżeli nie został przeprowadzony przetarg to dlaczego? Co motywowało jego niezorganizowanie?
 2. Jeżeli zamówienie zostało udzielone w formie zapytania ofertowego, proszę o informację jakim podmiotom wysłano zapytanie oraz kto i jak na nie odpowiedział?
 3. Jeżeli zamówienie zostało udzielone z wolnej ręki to kto tego dokonał oraz co spowodowało wybór tego konkretnego wykonawcy?

Ponadto proszę o udostępnienie opracowania.

Interpelacja 3.

W związku z wyłonieniem nowego prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim, pana Bartosza Ziółkowskiego, proszę o udzielenie przez Panią Prezydent odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. W jakiej wysokości wynagrodzenie będzie pobierał prezes Bartosz Ziółkowski?
 2. Co przemawiało za zwiększeniem kosztów funkcjonowania spółki poprzez zwiększenie składu osobowego zarządu spółki do dwóch osób, mimo zapowiedzi Pani Prezydent, że etaty kierownicze w spółkach będą redukowane oraz mimo tego, że w poprzednich latach prezesi spółki doskonale radzili sobie z kierowaniem nią jednoosobowo?
 3. Z jakiego powodu został ogłoszony nabór na stanowisko prezesa, skoro, jak sądzę w wyniku pozytywnej oceny jego pracy, poprzedni prezes wszedł w skład nowego zarządu?
 4. Czy w umowie o pracę prezesa Bartosza Ziółkowskiego znajduje się klauzula, gwarantująca mu po zakończeniu pracy odszkodowanie za tzw. zakaz konkurencji? Jeśli tak to w jakiej wysokości?
 5. Kiedy prezes Bartosz Ziółkowski, w związku z powrotem do pracy w ostrowskim sektorze komunalnym, zamierza oddać de facto mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego odszkodowanie za tzw. zakaz konkurencji w łącznej wysokości ponad 120 000 złotych, które pobierał po odwołaniu z funkcji prezesa spółki Holdikom S. A.?
 6. Czy prawdą jest, iż poprzedni prezes, również startujący w konkursie posiadał wyższe kwalifikacje do pełnienia funkcji prezesa niż Bartosz Ziółkowski? Proszę o udostępnienie aplikacji obu kandydatów na to stanowisko oraz wszelkich innych dokumentów dotyczących procedury konkursowej.

Jeśli podtrzymuje Pani Prezydent stanowisko, iż Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nie ma wpływu na obsadę stanowisk prezesów spółek komunalnych i wewnętrzną sytuację tychże, proszę o zwrócenie się z powyższymi pytaniami do Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub innego gremium, które uzna Pani Prezydent za władne podejmowania tego typu decyzji, pośrednio w imieniu mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, dla realizacji potrzeb których, istnieją spółki komunalne. W takim przypadku proszę również o oświadczenie mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego, że nie kontroluje Pani sektora komunalnego.

Ponadto proszę o przedstawienie opinii prawnej, wskazującej prawne i faktyczne formy oddziaływania Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na działalność spółek komunalnych.


 

Ostrów Wielkopolski, dnia 26 sierpnia 2015 roku

Jakub Paduch

Radny Miejski Ostrowa Wielkopolskiego

Szanowna Pani

Beata Klimek

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

zwracam się z uprzejmą prośbą o przychylenie się do załączonych wniosków oraz szczegółową, rzetelną odpowiedź na załączone interpelacje.

Jakub Paduch

Radny Miejski Ostrowa Wielkopolskiego

Wniosek 1.

Od wielu lat w naszym mieście pozostaje nierozwiązany problem psich odchodów, których właściciele nie sprzątają po swoich pupilach. Szczególnie jest to dotkliwe na ulicach Śródmieścia, zaś problem potęguje się w okresie jesienno – zimowym, kiedy to ostrowianie z psami nie spacerują poza głównymi ciągami pieszymi.

Mając na uwadze powyższe, bez względu na pomyślność znacznie bardziej rozbudowanego wniosku złożonego przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego, uprzejmie proszę o montaż w Parku Miejskim oraz ulicach ścisłego centrum (Rynek, Raszkowska, Kaliska, Kościelna, Wrocławska, Kolejowa, Pl. 23 stycznia, Królowej Jadwigi) dystrybutorów toreb na odchody i ich systematyczne uzupełnianie.

Do wniosku załączam torbę, która umieszczana jest w otwartych pojemnikach przy koszach na śmieci w czeskiej Pradze, a także zdjęcia przykładowego dystrybutora,  który użytkowany jest we francuskim Colmar.

 

 

Wniosek 2.

Po złożeniu wniosku w sprawie przejścia dla pieszych na ulicy Paderewskiego, zwrócili się do mnie mieszkańcy osiedli przy ulicy Strzeleckiej z prośbą o interwencję w sprawie przejścia na ulicy Strzeleckiej.

Wzrastające natężenie ruchu na tym odcinku ramy komunikacyjnej sprawia, że przejście, szczególnie w godzinach szczytu staje się szczególnie niebezpieczne, bowiem kierowcy nie zawsze zauważają przejście i samego pieszego.

Zwracam się z uprzejmym wnioskiem o lepsze zabezpieczenia przejścia dla pieszych na ulicy Strzeleckiej (na wysokości bloku nr 62 lub 74), poprzez przekształcenie go w tzw. aktywne przejście dla pieszych.

Załączam do interpelacji zdjęcie tego typu przejścia.

źródło: www.ki24.info

Wniosek 3.

Nadając formalny bieg wnioskowi o rozwiązanie problemu, który sygnalizowałem podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, uprzejmie proszę o wyrównanie parkingu wokół Stadionu Miejskiego np. poprzez nawiezienie tłucznia.

Użytkownicy tego gruntowego parkingu zwracają uwagę, że jego stan nie pozwala na bezpieczne użytkowanie bez narażania zawieszenia samochodów na uszkodzenia, co też po sprawdzeniu potwierdzam.

Interpelacja 1.

Zwrócili się do mnie mieszkańcy domów jednorodzinnych, obsługiwani przez firmę KOSZ, z prośbą o wyjaśnienie oraz ewentualną interwencję i rozwiązanie dość uciążliwej dla mieszkańców sytuacji, związanej z wywozem śmieci.

Problem wynika z różnicy w częstotliwości odbioru śmieci segregowanych pomiędzy MZO a KOSZ, które współdziałają w ramach konsorcjum. Miejski Zakład Oczyszczania odbiera wszystkie odpady segregowane za jednym razem, natomiast KOSZ odbiera innego dnia odpady papierowe, innego dnia szklane, i jeszcze innego dnia odpady z tworzyw sztucznych. Mieszkańcy wskazują, że ostrowianie obsługiwani przez MZO wystawiają śmieci 3 razy, zaś klienci KOSZ 5 razy miesięcznie, co stanowi dla nich niedogodność i życie zgodnie z przepełnionym kalendarzem odbioru odpadów.

Mając na uwadze powyższe proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Z czego wynika kłopotliwa dla mieszkańców różnica?
 2. Czy istnieje możliwość ujednolicenia ilości miesięcznego odbioru śmieci segregowanych u obu firm w ramach konsorcjum tj. odbiór przez firmę KOSZ wszystkich odpadów segregowanych jednego dnia?
 3. Czy istnieje możliwość ustalenia stałego dnia tygodnia, w którym dokonuje się odbiorów odpadów?

Interpelacja 2.

W odpowiedzi na interpelację radnego Mariusza Nowaka z marca br. czytamy:
Merytoryczny wydział Urzędu Miejskiego rozpatrzy i przeanalizuje ponownie koszty dla Miasta z tym związane. Ponadto informuję, że temat poruszony w interpelacji został przedstawiony podczas obrad Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu. Została wówczas zaprezentowana analiza wpływów z tego tytułu dla placówek oświatowych. Ogółem, w skali roku 2014r., przychody szkół z tytułu wynajmu hal i boisk klubom sportowym wynosiły 366.582,88 zł , z tego najem komercyjny wyniósł 218.668,53zł.. Wpływy z najmu od klubów sportowych, które płacą 50% stawki komercyjnej, w roku 2014 wyniosły 147.914,35zł. Uczniowskie Kluby Sportowe, działające przy szkołach zwolnione są z opłat, pozostałe kluby płacą obecnie preferencyjną stawkę, stanowiącą 50% kwoty stawki komercyjnej. Jeżeli po analizie kosztów i uregulowań formalno-prawnych okaże się, że wprowadzenie nieodpłatnego korzystania z hal i boisk sportowych, będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, wynajmowanych przez kluby sportowe i stowarzyszenia, jest możliwe,  to zostanie to wprowadzone dopiero od stycznia 2016r. jako nowa zasada korzystania z tych obiektów.

Porównując powyższą odpowiedź z informacjami przedstawianymi na ostatnich posiedzeniach komisji pojawiają się jednak pewne nieścisłości w zakresie nieodpłatnego udostępniania klubom obiektów sportowych.

Omawiając na komisjach zmianę uchwały budżetowej na 2015 rok poinformowano radnych, że ostrowski podatnik ma pokryć koszt 33 tysięcy złotych za energię elektryczną, zużytą na Stadionie Miejskim przez kluby sportowe ŻKS i TP Ostrovia. Poinformowano nas również, że ŻKS, mając prawie 180 tysięcy długu względem miasta, wypowiedział umowę najmu/dzierżawy i dalej korzysta na koszt podatnika z miejskiego obiektu, prowadząc na nim jednocześnie działalność gospodarczą poprzez np. sprzedaż biletów czy udostępnianie powierzchni reklamowej.

Mając na uwadze powyższe, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

 1. Czy bezpłatne korzystanie z miejskich obiektów sportowych przez kluby jest ostatecznie możliwe pod kątem formalno – prawnym?
 2. Na jakich zasadach i co powoduje, że jedne kluby sportowe mogą bezpłatnie korzystać z miejskich obiektów sportowych, a inne nie?
 3. Na jakim etapie postępowania znajduje się egzekucja należności pieniężnej od ŻKS Ostrovia?