Najpierw opanowali kanon literatury polskiej, zagranicznej, synonimy, antonimy, wyjątki w  ortografii, następnie całki i pochodne, kąty wierzchołkowe i przyległe, czasy w języku angielskim, niemieckim a nawet hiszpańskim. To tylko namiastka umiejętności, którymi musiał się wykazać każdy maturzysta. W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpiło 1207 uczniów szkół licealnych i technicznych Powiatu Ostrowskiego. 5 osób zakończyło swoją edukację bez podejścia do matury. Maturę zdało 69,93% przystępujących do egzaminu.

844 uczniów z liceów ogólnokształcących i techników prowadzonych przez Powiat Ostrowski pozytywnie zaliczyły egzaminy maturalne w pierwszym terminie ( stanowi to 69,93% ), natomiast 240 osób, które nie zaliczyły jednego przedmiotu, ma jeszcze drugą szansę- pod koniec sierpnia przystąpią do egzaminów poprawkowych. Wtedy poznamy ostateczne wyniki matur. Przyczyną większości egzaminacyjnych porażek była matematyka.

Maturę zdało 71,06% abiturientów z  Liceów Ogólnokształcących. Statystyka zebrana została z I, II, III, IV Liceum Ogólnokształcącego oraz Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach. Natomiast w szkołach technicznych maturę zdało 68,10 % uczniów przystępujących do egzaminu.

Ostateczne wyniki ogłoszone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z Poznania poznamy w sierpniu, po egzaminach poprawkowych.

„Maturzyści, którym przysługuje poprawka do 7 lipca mieli czas na złożenie do dyrektora macierzystej szkoły pisemnego oświadczenia o ponownym przystąpieniu do egzaminu”- powiedział  Marcin Smolik, szef Centralnej Komisja Egzaminacyjnej .

Osoby, które nie zdały egzaminu, mogą podejść do matury ponownie w ciągu najbliższych 5 lat.

W tym roku obowiązywały dwa wzorce matury. Tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących-  w skali kraju było ich 175 832 – obowiązywała tzw. nowa formuła zgodnie z którą obowiązkowo przystępowali oni również do egzaminu z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Z kolei starej formule podlegali absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w maju 2015 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu. Łącznie takich uczniów było 99 736 – poinformowała CKE.

Przypomnijmy, jak wyglądały zmagania tegorocznych maturzystów. Musieli obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych – z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz dwóch ustnych – z polskiego i języka obcego. Aby zdać egzamin, trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych.

Maturzyści – tegoroczni absolwenci z liceów ogólnokształcących – musieli też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni mogli przystąpić do pięciu takich egzaminów (egzaminy te zdawane były tylko na jednym poziomie – rozszerzonym). Z kolei tegoroczni abiturienci z techników – mogli, ale nie musieli, przystąpić do pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; maksymalnie mogą zaś przystąpić do sześciu takich egzaminów (mogli też wybrać poziom: podstawowy lub rozszerzony).

2015-07-27 ok24.tv