I      Otwarcie.
II     Przyjęcie porządku obrad.
III    Przyjęcie protokołu z  VII Sesji Rady Miejskiej.

IV    Sprawozdanie z działalności  Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych w okresie od VI do IX Sesji Rady Miejskiej.
VI    Interpelacje i wnioski radnych.

VII   Podjęcie uchwał  w sprawie:

  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
  2. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
  3. udzielania z budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
  4. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim,
  5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ostrowskiego Centrum Kultury za 2014 rok,

 1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2014 rok,
 2. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim za 2014 rok,
 3. nadania nazwy ulicy w rejonie ulicy Odolanowskiej,
 4. nadania nazwy ulicy w rejonie ulicy Promienistej,
 5. nadania nazwy ulicy w rejonie ulicy Wiśniowej,
 6. uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2015-2017”.
VIII  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
IX     Wolne wnioski i informacje.
X       Zakończenie obrad.