Interpelacje i wnioski radnych cz.1

Radny Jakub Paduch:
Wniosek 1.

Od wielu lat w naszym mieście pozostaje nierozwiązany problem psich odchodów, których właściciele nie sprzątają po swoich pupilach. Szczególnie jest to dotkliwe na ulicach Śródmieścia, zaś problem potęguje się w okresie jesienno – zimowym, kiedy to ostrowianie z psami nie spacerują poza głównymi ciągami pieszymi.

Mając na uwadze powyższe, bez względu na pomyślność znacznie bardziej rozbudowanego wniosku złożonego przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego, uprzejmie proszę o montaż w Parku Miejskim oraz ulicach ścisłego centrum (Rynek, Raszkowska, Kaliska, Kościelna, Wrocławska, Kolejowa, Pl. 23 stycznia, Królowej Jadwigi) dystrybutorów toreb na odchody i ich systematyczne uzupełnianie.

Do wniosku załączam torbę, która umieszczana jest w otwartych pojemnikach przy koszach na śmieci w czeskiej Pradze, a także zdjęcia przykładowego dystrybutora,  który użytkowany jest we francuskim Colmar.

11218959_956591361050628_7791252220687225177_n

Wniosek 2.

Po złożeniu wniosku w sprawie przejścia dla pieszych na ulicy Paderewskiego, zwrócili się do mnie mieszkańcy osiedli przy ulicy Strzeleckiej z prośbą o interwencję w sprawie przejścia na ulicy Strzeleckiej.

Wzrastające natężenie ruchu na tym odcinku ramy komunikacyjnej sprawia, że przejście, szczególnie w godzinach szczytu staje się szczególnie niebezpieczne, bowiem kierowcy nie zawsze zauważają przejście i samego pieszego. Zwracam się z uprzejmym wnioskiem o lepsze zabezpieczenia przejścia dla pieszych na ulicy Strzeleckiej (na wysokości bloku nr 62 lub 74), poprzez przekształcenie go w tzw. aktywne przejście dla pieszych.

Wniosek 3.

Nadając formalny bieg wnioskowi o rozwiązanie problemu, który sygnalizowałem podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, uprzejmie proszę o wyrównanie parkingu wokół Stadionu Miejskiego np. poprzez nawiezienie tłucznia. Użytkownicy tego gruntowego parkingu zwracają uwagę, że jego stan nie pozwala na bezpieczne użytkowanie bez narażania zawieszenia samochodów na uszkodzenia, co też po sprawdzeniu potwierdzam.

Interpelacja 1.

Zwrócili się do mnie mieszkańcy domów jednorodzinnych, obsługiwani przez firmę KOSZ, z prośbą o wyjaśnienie oraz ewentualną interwencję i rozwiązanie dość uciążliwej dla mieszkańców sytuacji, związanej z wywozem śmieci.

Problem wynika z różnicy w częstotliwości odbioru śmieci segregowanych pomiędzy MZO a KOSZ, które współdziałają w ramach konsorcjum. Miejski Zakład Oczyszczania odbiera wszystkie odpady segregowane za jednym razem, natomiast KOSZ odbiera innego dnia odpady papierowe, innego dnia szklane, i jeszcze innego dnia odpady z tworzyw sztucznych. Mieszkańcy wskazują, że ostrowianie obsługiwani przez MZO wystawiają śmieci 3 razy, zaś klienci KOSZ 5 razy miesięcznie, co stanowi dla nich niedogodność i życie zgodnie z przepełnionym kalendarzem odbioru odpadów.

Mając na uwadze powyższe proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Z czego wynika kłopotliwa dla mieszkańców różnica?
 2. Czy istnieje możliwość ujednolicenia ilości miesięcznego odbioru śmieci segregowanych u obu firm w ramach konsorcjum tj. odbiór przez firmę KOSZ wszystkich odpadów segregowanych jednego dnia?
 3. Czy istnieje możliwość ustalenia stałego dnia tygodnia, w którym dokonuje się odbiorów odpadów?

Interpelacja 2.

W odpowiedzi na interpelację radnego Mariusza Nowaka z marca br. czytamy:
Merytoryczny wydział Urzędu Miejskiego rozpatrzy i przeanalizuje ponownie koszty dla Miasta z tym związane. Ponadto informuję, że temat poruszony w interpelacji został przedstawiony podczas obrad Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu. Została wówczas zaprezentowana analiza wpływów z tego tytułu dla placówek oświatowych. Ogółem, w skali roku 2014r., przychody szkół z tytułu wynajmu hal i boisk klubom sportowym wynosiły 366.582,88 zł , z tego najem komercyjny wyniósł 218.668,53zł.. Wpływy z najmu od klubów sportowych, które płacą 50% stawki komercyjnej, w roku 2014 wyniosły 147.914,35zł. Uczniowskie Kluby Sportowe, działające przy szkołach zwolnione są z opłat, pozostałe kluby płacą obecnie preferencyjną stawkę, stanowiącą 50% kwoty stawki komercyjnej. Jeżeli po analizie kosztów i uregulowań formalno-prawnych okaże się, że wprowadzenie nieodpłatnego korzystania z hal i boisk sportowych, będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, wynajmowanych przez kluby sportowe i stowarzyszenia, jest możliwe,  to zostanie to wprowadzone dopiero od stycznia 2016r. jako nowa zasada korzystania z tych obiektów.

Porównując powyższą odpowiedź z informacjami przedstawianymi na ostatnich posiedzeniach komisji pojawiają się jednak pewne nieścisłości w zakresie nieodpłatnego udostępniania klubom obiektów sportowych.

Omawiając na komisjach zmianę uchwały budżetowej na 2015 rok poinformowano radnych, że ostrowski podatnik ma pokryć koszt 33 tysięcy złotych za energię elektryczną, zużytą na Stadionie Miejskim przez kluby sportowe ŻKS i TP Ostrovia. Poinformowano nas również, że ŻKS, mając prawie 180 tysięcy długu względem miasta, wypowiedział umowę najmu/dzierżawy i dalej korzysta na koszt podatnika z miejskiego obiektu, prowadząc na nim jednocześnie działalność gospodarczą poprzez np. sprzedaż biletów czy udostępnianie powierzchni reklamowej.

Mając na uwadze powyższe, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

 1. Czy bezpłatne korzystanie z miejskich obiektów sportowych przez kluby jest ostatecznie możliwe pod kątem formalno – prawnym?
 2. Na jakich zasadach i co powoduje, że jedne kluby sportowe mogą bezpłatnie korzystać z miejskich obiektów sportowych, a inne nie?
 3. Na jakim etapie postępowania znajduje się egzekucja należności pieniężnej od ŻKS Ostrovia?Radna Słwomira Żelanowska1. Zapytanie o Walne Zgromadzenie Akcjonariusz spółki MZK SA. Prezes Marczak został pozytywnie zweryfikowany przez WZA, ale Rada Nadzorcza powołała inna osobę na prezesa w wyniku konkursu. Dlaczego tak się stało, jaki był sens ogłaszania konkursu? Czy wciągu miesiąca zmieniła się skrajnie ocena jego działalności? Dlaczego wybrano na prezesa pana Ziółkowskiego, którego pani krytykowała w zeszłej kadencji za przyjęcie wysokiej odprawy?2. Rada Nadzorcza OPP najpierw powołała nowego prezesa pana Kostkę, a nie odwołała poprzedniej prezes Pilarczyk Dworaczyńskiej. Dlaczego ją odwołano?

  3. Rada Nadzorcza spółki RZZO od niedawna stała się płatna. Dlaczego wprowadzono wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej już teraz gdy spółka przynosi dochodu?

  4.  Jaką kwotę dofinansowania i skąd chce pani pozyskać na budowę basenu ?

  5. Czy ma pani strategię działania na 4 lata, jakie środki zewnętrze chce pani pozyskać, jakie inwestycje chce Pani Prezydent realizować z tych pieniędzy, a co ZIT-ów.

  Radna Milena Kowalska

  1. W związku z podaną na stronach Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA informacją o wynikach przetargu nieograniczonego z dnia 22.05.2015r. na zakup węgla kamiennego do celów  energetycznych zwracam się o podanie informacji, dlaczego Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA w celu ograniczenia wysokiego kosztu zakupu nie uczestniczył w zakupach paliw węglowych Grupy Zakupowej utworzonej przez udziałowca mniejszościowego GDF Suez?.

  Proszę o podanie jaka jest różnica w cenie zakupu pomiędzy ceną ofertową na przetargu organizowanym przez OZC SA, a ceną ofertową uzyskaną na przetargu organizowanym przez grupę zakupową GDF SUEZ ?Kiedy zostanie ogłoszony przetarg na zakup biomasy której dostawcą obecnie jest Sklejka Eko SA ?

2. W związku z publikacjami medialnymi dotyczącymi zmian w radach nadzorczych spółek komunalnych zwracam się z prośbą o udzielenie informacji:

 • Jakie kompetencje zadecydowały o tym aby powierzyć Panu Markowi Czemplikowi reprezentującemu Panią Prezydent w procesach sądowych, członkostwo w Radzie Nadzorczej Ostrowskiego TBS?
 • Jakie kompetencje zadecydowały o tym aby powierzyć Panu Sławomirowi Piskorskiemu, szefowi lokalnych struktur SLD członkostwo w Radzie Nadzorczej Miejskiego Zakładu Zieleni sp. z o.o.?
 • Co zadecydowało o tym, że złamano obowiązująca do tej pory niepisaną w mieście zasadę, zgodnie z którą członkowie Zarządów Spółek nie mogli dorabiać i zasiadać w radach nadzorczych innych miejskich spółek komunalnych i do Rady Nadzorczej RZZO sp. z o.o. powołano Pana Ryszarda Wiśniewskiego, Prezesa MZGM sp. z o.o., ?
 • Czy zabiegano o to aby zagwarantować miejsce w Radzie Nadzorczej RZZO sp. z o.o. osobom delegowanym przez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy oraz Związek Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej aby zapewnić dobre relacje z tymi Związkami i zabezpieczyć strumień odpadów dla prawidłowego funkcjonowania RZZO sp. z o.o.?

3.W związku z otrzymaną odpowiedzią na moją interpelacje z dnia 29 czerwca 2015r, dotyczącą konieczności wdrożenia systemowych działań mających na celu oddłużenie mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych którym grozi wykluczenie społeczne, pragnę zwrócić się do Pana Prezesa MZGM sp. z o.o. z prośbą o opracowanie na najbliższą sesję  Rady Miasta, wzorem innych miast propozycji Zarządu MZGM sp. z o.o. w powyższym zakresie, uwzględniających ulgi i umorzenia wierzytelności przy jednorazowej spłacie zadłużenia oraz przy ratalnym systemie spłat. Celem nadrzędnym jest umożliwienie lokatorom wyjście ze spirali zadłużenia i nie mnożenie odsetek karnych i kosztów postępowania egzekucyjnego. Celem pobocznym jest  odzyskanie części należności które mogą zostać bezpowrotnie stracone jeśli nie wdrożymy systemu wsparcia dla lokatorów.

Jak wynika z przedstawionych przez Prezesa MZGM sp. z o.o. informacji w księgach rachunkowych spółki zaewidencjonowane są wierzytelności :

– w postępowaniu przedsądowym od 614 lokali z opóźnieniem płatności powyżej 180 dni na kwotę   2.326.703,43 zł
– w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych na kwotę 7.864.321,08 zł (ilości lokali nie podano)

Kwota ta stanowi sumę ponad 10 milionów złotych. Odzyskanie części tych należności stanowić może źródło finansowania remontów zasobów lokalowych i likwidacje wspólnych toalet.

Proszę jednocześnie o wyjaśnienie dlaczego wysokość zasądzonych i wymagalnych kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego na dzień 31.05.2015 r. wynosi  1.426.758,25 zł, a w Spółce nie występują wymagalne koszty zastępstwa procesowego należnego do zapłaty kancelarii prawnej obsługującej spółkę?. Mam prośbę o podanie nazwy kancelarii prawnej obsługującej MZGM sp. z o.o. i czy koszty zastępstwa procesowego na rzecz tej kancelarii płacone są bez względu na efekt egzekucji? Jakie koszty zastępstwa procesowego wypłacono tej kancelarii za okres od stycznia 2015r. do sierpnia 2015r.?

Jak co kolejną sesję pragnę poinformować opinię publiczną, że jako Przewodnicząca Komisji Finansów i Budżetu nie otrzymałam od Zarządu MZGM sp. z o.o. prognoz finansowych które byłyby podstawą zamrożenia rewaloryzacji stawek czynszowych.

Więcej materiałów z XI SESJI RADY MIEJSKIEJ w zakładce Samorząd – kliknij < tutaj >