INICJATYWA REWITALIZACJI TARGOWISKA MIEJSKIEGO

Targowisko2
Od 01.01.2016 roku obowiązuje nowa treść ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dająca radzie gminy (w odróżnieniu od dotychczas obowiązującego obowiązku) prawo pobierania opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. W związku z tym zaproponowałem zmianę podejścia do wykorzystania tej opłaty celem radykalnego poprawienia infrastruktury targowej, głównie na placu przy ul. Głogowskiej.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej zgłosiłem w tej sprawie interpelację do Pani Prezydent. Moja inicjatywa wynikała ponadto z projektu uchwały jaki p. Prezydent Beata Klimek przedstawiła Radzie Miejskiej, który umożliwiał wprowadzenie przez spółkę Targowiska Miejskie sp. z o. o. dodatkowych opłat dla handlujących. Rada Miejska nie zaakceptowała tego projektu. Ja argumentowałem, że projekt ten jest załatwieniem pewnego fragmentu złożonego problemu jakim jest funkcjonowanie targowiska i należy kompleksowo podejść do jego rozwiązania. Jestem przekonany, że obecnie powinniśmy skupić się na następujących działaniach:

1. Zapewnić spółce środki finansowe (w jeden z zaproponowanych w interpelacji sposobów).
2. Wykonać przez spółkę, skonsultowany z handlowcami, profesjonalny projekt nowoczesnego zagospodarowania targowiska przy ul. Głogowskiej.
3. Wystąpić o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację projektu.
4. Zrealizować projekt.
5. Zmienić strukturę opłat dostosowując ją do nowej infrastruktury targowej, tak aby handlujący ponosili obciążenia adekwatne do jej wykorzystywania.

Pozytywne ustosunkowanie się do mojej inicjatywy przez Panią Prezydent i jej realizacja zwiększy zasoby finansowe Spółki o ok. 550 000 zł rocznie w stosunku do obecnego przychodu ok. (2.5 mln zł) i zysku (20 – 100 tys. rocznie). Taka ilość pieniędzy, zapisanych w dokumentach spółki i Miasta, umożliwi w perspektywie 3-4 lat poczynienie znaczących nakładów inwestycyjnych z korzyścią dla Miasta, spółki i przede wszystkim handlujących, poprawiając ich konkurencyjność wobec dużych sieci detalicznych i dyskontowych.

Już za ok. 2 tygodnie znana będzie odpowiedź na interpelację jakiej udzieli mi p. Prezydent. Z kolei w projekcie budżetu Miasta na 2016 r. będzie uwidocznione, czy zostanie to stanowisko poparte odpowiednimi zapisami prawnymi. Myślę, że wszyscy rozumiemy konieczność rewitalizacji targowiska na ul. Głogowskiej, a możliwości pozyskania środków zewnętrznych na takie zadanie jest realna, ale tylko przez najbliższe kilka lat.


 

Ostrów Wlkp. 26.08.2015.
Interpelacja radnego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego – Wojciecha Matuszczaka
W związku z bardzo złym stanem targowiska miejskiego przy ul. Głogowskiej oraz koniecznością kontynuowania inwestycji na ul.Grabowskiej wnioskuję, począwszy od roku 2016, o zmianę polityki Miasta wobec pobierania należnej opłaty targowej od handlujących na miejskich targowiskach. Wnioskuję, aby pobieraną przez spółkę Targowiska Miejskie sp.z o.o., a należną Miastu opłatę targową przekazać lub pozostawić w spółce, co umożliwi w krótkim czasie dokonanie niezbędnych inwestycji. Spółka obecnie nie jest w stanie wygenerować zysku umożliwiającego poczynienie znaczących, a niezbędnych, nakladów na unowocześnienie infrastruktury handlowej na placu przy ul. Głogowskiej i ul. Grabowskiej. Równocześnie zamiary likwidacji Holdikomu s.a. i niewiadoma strategia dotycząca planowanych powiązań kapitałowych między spółkami, uniemożliwia inny, skuteczny sposób zasilenia spółki w środki finansowe.
Sugeruję podjęcie działań z wykorzystaniem jednego z następujących sposobów:
1. Zmianę paragrafu 4 uchwały nr XIX/240/2008 o opłacie targowej zmieniającej stawkę wynagrodzenia dla spółki Targowiska z obecnych 18% na zdecydowanie większą (rzędu 90%), co umożliwi zwiększenie wpływów do Spółki bez zwiększenia obciążeń dla handlujących (oczywiście jeżeli nie naruszymy w ten sposób prawa).
2. Przekazanie spółce Targowiska Miejskie sp. z o.o. środków budżetowych pozyskanych od handlujących z opłaty targowej poprzez objęcie przez Miasto dodatkowych udziałów w spółce. Kwota aportu równa byłaby kwocie wpływów do budżetu Miasta z opłaty targowej.
Również w tym wypadku spółka pozyskałaby znaczące dodatkowe środki finansowe bez zwiększania obciążeń dla handlujących.
3. Rezygnacja przez Miasto (możliwa od 01.01.2016 dzięki zapisom ustawy o opłatach i podatkach lokalnych) z pobierania opłaty targowej i jednoczesna zmiana również od 01.01.2016. pobieranych przez spółkę od handlujących opłat (np. poprzez wprowadzenie opłaty eksploatacyjnej, w swojej konstrukcji i wysokości, zbliżonej do opłaty targowej, lub całkowitej zmianie struktury pobieranych opłat od handlujących, uregulowanej uchwałą XXXVII/548/2006 o regulaminie targowiska i przepisami wewnętrznymi spółki). Podstawą tego rozwiązania byłaby zasada nie zwiększania sumarycznych obciążeń dla handlujących tylko swoista zamiana opłaty targowej na opłatę eksploatacyjną.

Kwota o jakiej mówimy to ok. 550 tys zł rocznie, czyli ok. 2 mln jeszcze w tej kadencji. Dysponując takim zastrzykiem gotówki przez np. trzy najbliższe lata spółka zdoła zgromadzić odpowiednie środki na wkład własny, umożliwiający aplikowanie o środki unijne na duży projekt inwestycyjno-rewitalizacyjny w perspektywie unijnej 2014-2020. Zdając sobie sprawę z uszczuplenia dochodów Miasta chcę podkreślić, że dawno (jeżeli nie nigdy) spółka nie była dofinansowana przez Miasto (właściciela). Ponadto Miasto uzyskuje dodatkowe dochody od powstających dużych obiektów handlu detalicznego (niszczących niedoinwestowany handel targowiskowy). Należy także pamiętać, że od niedawna istnieje ustawowo wprowadzony instrument pomnożenia dochodów Miasta poprzez uchwalenie opłaty reklamowej, której wprowadzenie zależne jest tylko od sprawności Urzędu Miejskiego.

2015-09-02

Autor: Wojciech Matuszczak
( wpis radnego: www.ok24.tv/nasz-radny )

Targowisko3