„Via Europe” to robocza nazwa projektu dwujezdniowej drogi szybkiego ruchu, przecinającej Polskę z zachodu na północny-wschód. Pomysłodawcą koncepcji, która powstała pod koniec 2010 r., jest Jan Wyrębkowski z Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa, koordynator m.in. projektu i wykonania konstrukcji mostu Solidarności w Płocku. Proponowany przebieg drogi Via Europe umożliwiłby szybszy i łatwiejszy transport samochodowy, przebiegający najkrótszą drogą z zachodniej, południowej i centralnej części Europy do krajów bałtyckich i Finlandii.

12366442_1621372474793239_8495745370872452596_n

Projekt drogi Via Europe proponuje rozdwojenie głównej osi drogowej Polski, opartej o autostradę A2. Według słów Jana Wyrębkowskiego „główny strumień rozwoju przeszedłby przez Płock na prawą stronę Wisły w kierunku krajów nadbałtyckich”. Autor projektu wskazuje, że oprócz poprawy spójności terytorialnej Polski i UE, droga Via Europe miałaby stymulować rozwój gospodarczy terenów zagrożonych peryferyjnością (pogranicze województwa wielkopolskiego i łódzkiego oraz województwa dolnośląskiego), a także terenów zagrożonych trwałym utrzymywaniem się wysokiej stopy bezrobocia (północna część Mazowsza oraz pogranicze województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego).

Via Europe odciążyłaby układ komunikacyjny w centralnej części kraju i poprawiłaby komunikację całej północno-wschodniej części Polski z resztą kraju przez lepszą dostępność do autostrad A1 i A2. Dodatkowo droga poprawiłaby bezpieczeństwo systemu transportowego Płocka i płockiego ośrodka przemysłowego, będącego strategicznym kompleksem przemysłowym w kraju.

Podnieść konkurencyjność gospodarczą

– Koncepcja ta w sposób spójny zagospodarowuje przestrzeń pomiędzy Bydgosko-Toruńskim Obszarem Metropolitarnym, Warszawskim Obszarem Metropolitarnym i Łódzkim Obszarem Metropolitarnym – mówi Jan Wyrębkowski. W rozwiązaniu docelowym nastąpiłoby połączenie węzła autostrad A4 i A18 w miejscowości Krzyżowa w południowo-zachodniej Polsce z drogą S8 w północno-wschodniej części kraju.

Droga Via Europe miałaby również usprawnić transport samochodowy w kierunku Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego, zmierzając dalej w kierunku węzła drogowego w Krzyżowej, a następnie do południowych rejonów Europy. Rozwiązanie takie miałoby podnieść konkurencyjność gospodarczą wymienionych rejonów kraju, nie dopuszczając jednocześnie do zaniedbań infrastruktury drogowej w północno-wschodniej części Polski.

Ważne cele

Według autora projektu głównym celem nowo powstałej drogi byłaby poprawa spójności terytorialnej Polski i Unii Europejskiej. Cel ten ściśle wiąże się z warunkami wskazanymi przez Komisję Europejską w strategii rozwoju do roku 2050, uchwalonej 28 marca 2011 r., pn. „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”.

Jan Wyrębkowski wymienia szereg celów dodatkowych, które zostałyby zrealizowane dzięki powstaniu drogi Via Europe. Wskazuje m.in. na likwidację peryferyjności i stworzenie warunków do rozwoju dla wielu obszarów Polski centralnej i północno-wschodniej, lepszą integrację w ramach Unii Europejskiej dla krajów nadbałtyckich i Finlandii czy utworzenie dobrych powiązań funkcjonalnych pomiędzy głównymi ośrodkami gospodarczymi i osadniczymi kraju.

Via Europe wpłynęłaby także na zapewnienie dobrych dojazdów z całej Polski i z Warszawy do portu lotniczego w Modlinie oraz poprawiłaby warunki do jego dalszego rozwoju jako drugiego, głównego portu lotniczego w centralnej Polsce. Dodatkową korzyścią dla stolicy byłoby odciążenie warszawskiego węzła drogowego oraz stworzenie dla prawobrzeżnej Warszawy połączeń z główną infrastrukturą transportową kraju z ominięciem lewobrzeżnej części miasta.

Płock potrzebuje poprawy transportu

Jednym z zasadniczych celów projektu Via Europe, wskazywanym przez Jana Wyrębkowskiego, byłaby poprawa systemu transportowego Płocka i płockiego ośrodka przemysłowego, w którym zlokalizowana jest największa w kraju koncentracja niebezpiecznych surowców i produktów. Wzrost bezpieczeństwa transportowego na tym obszarze jest więc niezwykle istotny w skali całej Polski.

2015-12-09 ok24.tv za rynekinfrastruktury.pl