Dorota Cieśla, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I oraz Paweł Staszak, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II otrzymali nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Pedagodzy zostali docenieni za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

– Ta nagroda to rezultat wspólnej pracy całej społeczności szkolnej – mówi dyrektor Dorota Cieśla o swoim wyróżnieniu. –Świadczy to o wysokich standardach nauczania, potwierdza bardzo dobre wyniki we wszystkich obszarach pracy. Jest to dla nas motor napędowy do realizacji kolejnych wyzwań.

Dorota Cieśla kieruje Szkołą Podstawową nr 5 od 2007 roku. W szkole funkcjonują oddziały integracyjne i sportowe. W czerwcu 2008 r. i 2012 r. szkoła uzyskała najwyższy wynik ze sprawdziany klas VI na tle miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Dzięki wdrażaniu systematycznych działań podnoszących jakość nauczania średnie wyniki osiągane przez uczniów są jednymi z najwyższych.

Dyrektor SP nr 5 jest inicjatorką i współautorką Szkolnego Programu Wspierania Uczniów. Znajduje to odzwierciedlenie w czołowych miejscach zajmowanych przez nich w konkursach o zasięgu miejskim, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Szkoła kierowana przez panią Dorotę otrzymała tytuł ,,Najbardziej usportowionej szkoły” nadany przez Szkolny Związek Sportowy w latach 2012, 2013, 2014, 2015. Placówka bierze udział w wielu zewnętrznych projektach; „Szkoła Nowych Możliwości”, „Od dziś pracuję na swój sukces”, Comenius, „Matematyka jest wszędzie”, „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”, „ Polubić Matematykę,” , „Erasmus+”,  „Szkoła z klasą 1.0 i 2.0”.  Dyrektor jako przewodnicząca zespołu ds. promocji zdrowia aktywnie wdraża nowe rozwiązania i działania promujące zdrowy styl życia.

ciesla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owocem działań jest otrzymanie w styczniu 2013 roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie certyfikatu krajowego Szkół Promujących Zdrowie. Jest to pierwsza szkoła w powiecie i jedna z pierwszych czterech szkół w województwie wielkopolskim, która taki certyfikat uzyskała. W bieżącym roku szkolnym placówka realizuje międzynarodowy projekt HEPS skierowany do placówek posiadających krajowy certyfikat.

Społeczność szkolna aktywnie uczestniczy w projektach prozdrowotnych: „Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”, „Mam kota na punkcie mleka”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Moje dziecko idzie do szkoły’, „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Śniadanie daje moc”, „Zdrowie dla Ostrowa” – projekt miejski, „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”, „Bezpieczne zachowanie – w szkole, w domu, na ulicy”, „Mały Mistrz” – projekt ogólnopolski.

W bieżącym roku  Dorota Cieśla  była  autorką miejskiego projektu w ramach ogólnopolskiego programu ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła”, pt. ,,Działajmy dziś dla zdrowia na jutro’’. Została również odznaczona medalem Polskiego Czerwonego Krzyża za zaangażowanie w działania humanitarne poprzez udział w akcjach na rzecz najbardziej potrzebujących z okazji 95-lecia PCK. Dzięki sprawnej współpracy wychowawców, pedagoga i dyrektora uczniowie są wspomagani działaniami szkolnego wolontariatu „Pomocna dłoń”. Systematycznie podejmowana jest  współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w ramach której realizowane są spotkania o charakterze profilaktycznym. Placówka corocznie bierze udział  w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie miasta np. Szlachetna paczka oraz akcjach ogólnopolskich. Uczniowie szkoły biorą także udział w akcjach na rzecz schroniska dla zwierząt oraz dzieci chorych.

W Szkole Podstawowej nr 5 przeprowadzane są w ramach działań innowacyjnych badania przesiewowe realizowane przez nauczycieli, dzięki otrzymanemu oprogramowaniu z Unii Europejskiej. Badania są skierowane do najmłodszych uczniów placówki. Innym działaniem realizowanym wyłącznie w Szkole Podstawowej nr  5 jest  program „Ratowniczek” dla uczniów kl. III  na bazie austriackiego programu „Ratujemy i uczymy ratować”. Uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie zdrowego odżywiania , tolerancji i udzielania pomocy przedmedycznej. Inne nowatorskie projekty, to: „Zaprzyjaźnij się z Piątką” – warsztaty organizowane od roku 2013 skierowane do 5 i 6 latków z ostrowskich przedszkoli. Od roku 2012 realizowane są projekty skierowane do 6-latków, którzy rozpoczęli naukę w ostrowskiej piątce, są to: Spotkania ze sztuką oraz projekt ekologiczny. Kolejny autorski projekt szkoły to ,,Kluby Zainteresowań” jako nowatorskie kształcenie uczniów.

Dzięki bardzo dobrej organizacji pracy placówki, szkoła w ostatnich latach uzyskała następujące tytuły, wyróżnienia i certyfikaty: Szkoła z Pasją, Szkoła bez przemocy, Odznaka Honorowa PCK III stopnia w uznaniu zasług na rzecz PCK, wyróżnienie „Lasom Przyjazny” nadane przez Polskie Towarzystwo Leśne Oddział  Wielkopolski oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu, Szkoła Odkrywców Talentów oraz Miejsca Odkrywania Talentów, „Warunki do uprawiania sportu i rekreacji na medal” nadane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu, honorowy certyfikat Aktywnego Uczestnictwa w Programach PRO Ekologicznych, certyfikat Klubu Bezpiecznego Puchatka, WF z Klasą, Szkoła z Klasą 1.0 i 2.0.

Dorota Cieśla jest od siedmiu lat przewodniczącą zespołu ds. promocji zdrowia. Szkoła corocznie organizuje dla szkół podstawowych oraz gimnazjów konferencje o tematyce zdrowia fizycznego i psychicznego oraz Pikniki Zdrowia powiązane  tematycznie ze sportem i zdrowym odżywianiem. Podczas spotkań, szkoły z rejonu mają  możliwość prezentacji swoich działań. Inną formą aktywności placówki na rzecz oświaty  jest prezentacja dobrych praktyk . Ostatnia odbyła się podczas Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie w Poznaniu w Centrum Onkologii w Poznaniu oraz  w MEN w Warszawie podczas sesji plakatowej przy wręczaniu Certyfikatów Krajowych Szkół Promujących Zdrowie oraz w trakcie podsumowania miejskiego projektu „Zdrowie dla Ostrowa Wielkopolskiego” w czerwcu 2014r. – jest koordynatorem tych działań na terenie miasta.

Dyrektor dba o wszechstronny rozwój uczniów i realizuje wiele projektów o szerokim zasięgu. Do najważniejszych można zaliczyć: współpracę z Domem Polskim w Mołdawii- organizacja dwóch przyjazdów dzieci pochodzenia polskiego do Ostrowa Wielkopolskiego, Ogólnopolski Projekt Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Fundacji Bankowej im. Kronenberga „Od Grosika do Złotówki”, program Rządowy Radosna Szkoła, program SKO wspólnie z bankiem PKO, projekt Comenius 2008-2010 „Zachowaj dziś. Ocal jutro” i 2005-2008 – „Zdrowe Szkoły”, Orkiestra Świątecznej pomocy, Szlachetna paczka, Erasmus+ „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

Jako szkoła promująca zdrowie „piątka” organizuje dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli liczne dodatkowe przedsięwzięcia: Marsz po zdrowie, zawody sportowe, zielone szkoły, obozy letnie i zimowe oraz półkolonie dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa Ostrowa Wielkopolskiego, koncerty dla przyjaciół szkoły, wieczory poetyckie dla nauczycieli i rodziców oraz Pikniki zdrowia. Dorota Cieśla jest także inicjatorką i współzałożycielką stowarzyszenia  Piątka dla pokoleń.

3b1d8a349a0e37ea8bf65a6cc805b0a7

Paweł Staszak posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczne, wychowawczej i opiekuńczej. Od wielu lat pracuje z młodzieżą z klas sportowych o profilu piłki ręcznej. Uczniowie osiągają wybitne wyniki sportowe startując w międzynarodowych i ogólnopolskich turniejach piłki ręcznej, a także w rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego. W 2015 roku jego podopieczni zajęli I miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej i zdobyli Tytuł Mistrza Wielkopolski w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz awansowali do Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych w Piłce Ręcznej Chłopców. Nauczyciel organizuje również obozy sportowo-szkoleniowe oraz zimowiska w czasie ferii zimowych, podczas których propaguje aktywny wypoczynek w czasie wolnym. Prowadzi również lekcje otwarte dla nauczycieli wychowania fizycznego pokazując swój warsztat pracy młodszym kolegom.

Paweł Staszak współpracuje na bieżąco z rodzicami oraz organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, kształtuje pozytywne nawyki i wzorce u uczniów. Można zaobserwować pozytywne zmiany, jakie dokonują się w zakresie integrowania zespołu, aktywności społecznej i rozwoju intelektualnego uczniów poprzez działalność sportową. Nauczyciel organizuje także spotkania z wybitnymi sportowcami, m.in. z Krzysztofem Lijewskim czy Bartłomiejem Jaszką, ukazując wartości jakie niesie za sobą uprawianie sportu. Zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej przy wyjazdach na turnieje piłki ręcznej oraz obozy sportowe. Udziela pomocy uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym, mającym trudności w nauce i przystosowaniu się do życia w grupie. Poprzez organizowanie i uczestnictwo w różnorodnych zajęciach oraz imprezach sportowych zapobiega przejawom patologii społecznej wśród młodzieży.

Jest autorem zatwierdzonej innowacji pedagogicznej „Sport jako środek w budowaniu kontaktów interpersonalnych”. Podczas realizacji tego działania uczniowie mają w szczególny sposób nabywać umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, a ograniczać swoją aktywność internetową.

Paweł Staszak prowadzi również zajęcia dla uczniów wraz z rodzicami i dziadkami „Sport łączy pokolenia”, których celem jest wzmacnianie więzi rodzinnych. Jest autorem programu autorskiego dla klas sportowych o profilu piłki ręcznej. Był koordynatorem pilotażowego programu „WF z Klasą”. Prowadzi zajęcia pokazowe dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego z piłkami edukacyjnymi „Edubal”. Zajęcia pozwalają nabywać zarówno umiejętności niezbędne w sportowych grach zespołowych, jak również rozwijają umiejętności z zakresu prostych działań matematycznych oraz zapoznają z podstawowymi zagadnieniami języka polskiego.

Nauczyciel prowadzi Uczniowski Klub Sportowy „Szczypiorniak”, organizuje ogólnopolskie turnieje piłki ręcznej, pozyskuje sponsorów na sprzęt sportowy. UKS „Szczypiorniak” otrzymał tytuł „Miejsca Odkrywania Talentów” nadany przez Ministra Edukacji Narodowej. Doskonali własny warsztat pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz konferencjach metodycznych organizowanych przez Polskie Związki Sportowe, a także na studiach podyplomowych „Menedżer Sportu” oraz Kursie Kwalifikacyjnym z Terapii Pedagogicznej.

2015-12-23 ok24.tv za Um Ostrów