O to co miasto zamierza zrobić z informacją jakoby w okolicy Ostrowa Wielkopolskiego  znajdowały się źródła geotermalne pytał radny Wojciech Kornaszewski na sesji w dniu 30 czerwca 2015 roku. W czerwcu pojawiły się informacje o tym, że właśnie w Ostrowie Wielkopolskim są znakomite warunki do wszelkich prac geotermalnych już na gł. około 3 km temp. wody tam powinny mieć koło 120 st. C czyli nadają się do wszystkiego włącznie z produkcją prądu

– Należy zwrócić uwagę na bardzo wysokie koszty badań geologicznych, koniecznych do oszacowania ewentualnych źródeł geotermalnych oraz na wysokie ryzyko błędu przy odwiertach. Nie mając udokumentowanych odwiertów geotermalnych w chwili obecnej powinniśmy rozpocząć prace nad rozpoznaniem złóż. Efekty takich działań mogą być widoczne dopiero w następnej dekadzie. Położenie Ostrowa Wielkopolskiego na terenach potencjalnych wód geotermalnych wcale nie oznacza możliwości eksploatacji złoża. Gospodarcze wykorzystanie złóż zależy m.in. od gradientu geotermicznego, temperatury na powierzchni, ciśnienia, zasobności złoża i składu chemicznego – czytamy w odpowiedzi na interpelację radnego.

002f6f6d5b67363f7ad4b17363b7085bZ informacji przedstawionej przez merytoryczną komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego wynika, że dotychczas nie były prowadzone jakiekolwiek działania w kwestii możliwości wykorzystania energii geotermalnej. Ewentualne źródła finansowania zewnętrznego dla ewentualnych projektów w ww. obszarze to:

  • Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 (WRPO 2014+)

Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych,
Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.

Zaplanowano tutaj wsparcie finansowe na budowę, rozbudowę oraz przebudowę instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii geotermalnej – do 2MWth.

Beneficjentem poddziałania 3.1.1 będą m.in.: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki zależne od jst posiadające osobowość prawną oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne.

W 2015 r. nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym.

  • Fundusze norweskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Z informacji uzyskanej w dniu dzisiejszym (tj. 01.07.2015 r.) z Ministerstwa Środowiska wynika, iż w ramach drugiej edycji funduszy norweskich i EOG w 2015 r. nie przewiduje się naboru wniosków w przedmiotowym obszarze – została wyczerpana cała alokacja przewidziana na realizację Programu związanego z produkcją energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Projekty kwalifikujące się do tego programu to inwestycje mające za zadanie zastąpienie przestarzałych źródeł ciepła nowoczesnymi pochodzącymi ze źródeł odnawialnych, w tym m.in.: instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych.

mapa-źródeł-geotermalnych-Polski-3Obecnie trwają negocjacje dotyczące nowej perspektywy finansowania.

  • Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

NFOŚiGW w ramach priorytetu „Ochrona atmosfery” koordynuje program „Wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN – rozproszone odnawialne źródła energii. Obecnie (od 17.04.2015 r. do 29.12.2015 r. lub wyczerpania alokacji) trwa nabór wniosków w ramach ww. programu. Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Projekty kwalifikujące się do dofinansowania w ramach ww. programu to inwestycje polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym m.in. instalacje pozyskujące energię z wód geotermalnych.

2015-08-27 ok24.tv