296 gospodarstw zyska instalacje fotowoltaiczne. Burmistrz Jerzy Łukasz Walczak podpisał umowę z ich wykonawcą instalacji.

Projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” to dofinansowanie ze środków zewnętrznych w kwocie blisko 5 milionów, które samorząd pozyskał na ww. cel. Będzie ono stanowiło aż 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Ta długo wyczekiwana przez naszych mieszkańców inwestycja rusza pełną parą. Cieszę się, że niebawem kilkaset gospodarstw będzie korzystało z odnawialnych źródeł energii. To pierwszy, tak ważny krok w poprawie jakości powietrza na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – nadmienił burmistrz.
W najbliższym czasie z mieszkańcami uczestniczącymi w projekcie kontaktować się będą przedstawiciele wykonawcy w celu umówienia indywidualnych spotkań, na których zostaną zebrane od nich niezbędne dane do przygotowania projektów technicznych. O wysokości wkładu własnego oraz parametrach instalacji uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie i dopiero wtedy będą mogli dokonać wpłaty.
Trwa jeszcze analiza dokumentacji dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych. Wykonawca tego zadania zostanie wybrany w terminie późniejszym.
Dariusz Smułka

Przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.