W czwartek 30.11.2017 roku na sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w porządku obrad znajduje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w latach 2017-2019”. Projekt tej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje merytoryczne Rady Miejskiej, tj. Komisję Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska oraz Komisję Budżetu i Finansów.

Jak informują działacze Nowoczesnej projekt uchwały i program został pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Warto przypomnieć, iż projekt tej uchwały złożonej w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej poparło ponad 600 mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Tytaniczna praca wielu osób zaangażowanych w ten projekt jest już na ostatniej prostej. Katarzyna Świtała, Przemysław Gruszecki, Andrzej Pichet i wiele innych osób poprowadziło ten proces już prawie do samego końca. Zgodnie z projektem 46 rodzin może dostać wsparcie kwotą 5000 złotych. Razem daje to 230 tysięcy złotych.

Warto przypomnieć iż zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności sprawy obejmujące ochronę zdrowia, czy polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy między innymi opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

2017-11-27 ok24.tv