Wniosek o 300 plus składają rodzice, opiekunowie prawni bądź faktyczni, rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Przyznawaniem pieniędzy w ramach programu „Dobry start” zajmują się gminy. W przypadku rodzin zastępczych to Urzędy Powiatowe zajmują się przyjmowaniem wniosków i wypłatą pieniędzy.

Świadczenie 300 zł na wyprawkę jest zwolnione z podatku. Wypłacone pieniądze nie wliczają się też do dochodu podczas ustalania prawa do innych świadczeń, nie podlegają też egzekucji.
Jeśli 300+ zostanie nam przyznane, nie zostaniemy o tym powiadomieni, decyzje administracyjne będą wysyłane jedynie w przypadku odmowy wpłaty świadczenia i w specyficznych sytuacjach.
W artykule zawarte są informacje opublikowane na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.